domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Nadarjeni otroci, učenci in dijaki

Vsi otroci, učenci in dijaki imajo pravico do optimalnega razvoja (ZOFVI, 2. čl). Tudi izjemno nadarjeni (ZOFVI, 62.čl.; ZOsn, 11.čl.; ZPSI-1, 2., 8., 47., 50. in 57. čl.); ZGim (2., 18., 19. in 36. čl.).

V Sloveniji delo z nadarjenimi poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole, sprejetim leta 1999, ter Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki, sprejetim leta 2007, na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Za identifikacijo nadarjenih uporabljamo razen standardiziranih psiho-diagnostičnih pripomočkov (Testi) tudi posebne standardizirane ocenjevalne lestvice za identifikacijo nadarjenih učencev OŠ (OLNAD07). Za evidentiranje nadarjenih dijakov uporabljamo lestvice OLNADSŠ 010. Razvili smo tudi pripomoček za načrtovanje individualiziranih načrtov dela (INDEP12) ter štiri priročnike za odkrivanje in prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela na različnih učnih področjih; zadnji je dostopen tudi v naši Digitalni bralnici. Izdali smo več tematskih številk Zavodovih revij (npr. Šolsko svetovalno delo 2015) ter skupaj s šolami razvili orodja za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (KKNADOŠ 2015, KKNAD SŠ 2011).

Aktualno ponudbo seminarjev, tematskih konferenc in svetovalnih storitev objavljamo v Katalogu ZRSŠ.

V letu 2015 je bil na ZRSŠ objavljen razpis »Inovativna učna okolja za delo z nadarjenimi dijaki«, na katerega se je z opisi dela oz. primeri dobre prakse pri delu z najbolj nadarjenimi prijavilo 15 gimnazij. Po izteku aktivnosti v okviru razpisa so vključene gimnazije izkazale interes, da ostanejo povezane v aktivno mrežo,  znotraj katere bodo soočale ideje in izkušnje, pri tem učile druga od druge ter krepile različne načine povezovanja pri delu z najbolj nadarjenimi dijaki. Šole v mreži so na osnovi svojega preteklega dela oz. referenc potrjene kot referenčne za naslednja področja: znanstveno raziskovalna dejavnost, umetniško-humanistična dejavnost, naravoslovna dejavnost, debate, dobrodelnost, tutorstvo, karierni razvoj, tabori …

Vse veljavne dokumente, pripomočke za odkrivanje nadarjenih, aktualne informacije, literaturo, mednarodne povezave ter poročila o raziskavah in analizah ZRSŠ najdejo ravnatelji, svetovalni delavci in učitelji tudi v spletni učilnici Odkrivanje in vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi.

Junija 2016 je Ekspertna skupina za VIZ delo z nadarjenimi (2015-2016) zaključila z oblikovanjem predloga posodobitve koncepta. Upoštevali so sodobna mednarodna in lastna spoznanja, pobude iz prakse in Bele knjige 2011.

Decembra 2018 je bila imenova nova Ekspertna skupina za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi (2018-2019), ki bo nadaljevala s posodabljanjem predloga koncepta.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter