domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Vpeljimo e-listovnik v pouk

Razvojni elektronski listovnik opredeljujemo kot osebni elektronski prostor učenca, v katerem načrtuje, spremlja in vrednoti svoje učenje in napredek na različnih dimenzijah razvoja (znanje in veščine). Temelji na filozofiji formativnega spremljanja in vrednotenja znanja in veščin ter s tem spodbuja veščino samoregulacije učenja, saj predpostavlja učenčevo sodelovanje in soodločanje v vseh fazah lastnega učnega procesa (načrtovanje ciljev učenja, soodločanje kriterijev uspešnosti, načrtovanje strategije učenja, zbiranje dokazov o učenju, iskanje povratne informacije ter samorefleksijo in samoregulacijo).

folio

eufolio

 

Za oblikovanje elektronskega  razvojnega listovnika smo preizkušali odprtokodno aplikacijo Mahara, ki ima v podporo posameznikovemu načrtovanju, spremljanju in vrednotenju lastnega učenja zavihek Moje učenje (primer).

V digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo je na voljo zbornik primerov dobre prakse slovenskih učiteljev v angleškem jeziku.

 

Učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki se želijo opolnomočiti za vpeljevanje  razvojnega e-listovnika, so na voljo naslednje oblike izobraževanja in druge podpore:

  1. seminar: Listovnik (portfolio) učitelja/vzgojitelja in
  2. delavnice: Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev: Modul 4 e-delavnic.

 

Zbirka o tem, kako ob uporabi e-listovnika spodbujati učenje raznovrstnih vsebin ter štirih ključnih veščin (kritičnega mišljenja, dela z viri, sodelovanja in komuniciranja ter ustvarjalnosti) pri večini predmetov v osnovni šoli, so dostopna na spletni strani projekta EUfolio www.eufolio.eu.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter