domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila vzgojno izobraževalnim zavodom – avgust 2020

Izhodišča in usmeritve za izvajanje izobraževanja v šolskem letu 2020/2021 smo predstavili na 6. konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov RS na Brdu pri Kranju. Objavljena so tudi v publikaciji »Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid-19«.

Pojasnilo in priporočilo NIJZ za uporabo mask z dne, 28. 8. 2020, za obdobje od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020

NIJZ je v petek, 28. 8. 2020, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil NOVA Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in razloge za uvedbo dodatnih ukrepov.
V današnje (sicer širše) priporočilo NIJZ je vključeno za nas pomembno priporočilo glede uporabe mask za učence v skupnih prostorih v šolah, k čemur nas zavezuje dokument Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19.
Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6 leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice.
Napotujemo vas, da podrobnosti preberete na povezavi.

Predšolska vzgoja

Uvajanje novo sprejetih otrok v vrtec v razmerah, povezanih s Covid-19

Pred začetkom uvajanja novo sprejetih otrok v vrtec smo pripravili nekaj vsebinskih poudarkov, ki so nastali na podlagi razprav v delavnicah na 6. konferenci ravnateljev, in na osnovi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 1. Postopek uvajanja se načrtuje in izvaja v skladu s Kurikulom za vrtce. Protokoli, ki jih imajo vrtci za uvajanje novo sprejetih otrok, naj vsebujejo priporočila staršem, način in postopek uvajanja, napotke, kako ravnati v času privajanja otroka na vrtec, ter način komunikacije med vzgojiteljem in starši zaradi izmenjave informacij o otroku. Pri razgovoru s starši naj vzgojitelji pridobijo informacije o navadah in značilnostih otroka, pozornost pa naj bo namenjena tudi pridobivanju ključnih informacij o znakih slabega počutja in spremembah zdravstvenega stanja pri otroku.
 2. Osnovne informacije o načinu in postopku uvajanja posameznega otroka naj dobijo starši neposredno od vzgojitelja na način, za katerega se odloči vrtec. V kolikor se razgovor izvede v vrtcu, spoštujte vse priporočene ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Starši naj dobijo informacije, kdaj so strokovni delavci dosegljivi za vse informacije o otrokovem počutju v vrtcu.
 3. Načrtovanje in izvajanje kurikula naj poteka v skladu z razvojnimi značilnostmi in potrebami otrok. Izvaja naj se tako, da bo vsak otrok pridobil pozitivne izkušnje, se navadil na novo okolje in pridobil zaupanje v strokovne delavce vrtca. Pomembno je tudi, da se otrok in starši na igralnico navadijo. Starši naj prejmejo točne informacije in jasna navodila. Upoštevanje želja in potreb staršev ter prepoznavanje njihovih stisk je temelj za vzpostavitev zaupanja staršev do strokovnih delavcev in vrtca. Pri pripravi načrta uvajanja naj bo posebna pozornost namenjena prisotnosti staršev v vrtcu.
 4. Dejavnosti v vrtcu naj se organizira po kotičkih z nestrukturiranim materialom in sredstvi, ki se jih pogosto menjajo in čistijo, kljub temu pa omogočajo spodbudno učno okolje.
 5. Če je le mogoče, naj se organizirajo dejavnosti tudi izven igralnice (npr. na terasi, igriščih).
 6. Starši in otroci naj se postopoma seznanijo z okoljem vrtca, strokovnimi delavci, z dnevno rutino in načinom dela ter navežejo stik s strokovnimi delavci.
 7. Pomembno je, da ima otrok za prilagoditev na vrtec dovolj časa in da ima pri tem ob sebi svoje starše. Priporočamo uvajanje z istim staršem ves čas uvajanja.
 8. Strokovni delavci naj se s starši dogovorijo za čas prihoda v vrtec, v katerem delu dneva bodo z otrokom prisotni, koliko časa bodo v skupini ter katere dni bodo prisotni.
 9. Uvajanje naj poteka tako, da se v oddelku, kjer se hkrati uvaja več novincev, če je le mogoče, otroke razporedi v več manjših skupin, ki prihajajo dnevno v različnem časovnem zaporedju in so prisotni le določen čas.
 10. Vrtec zagotovi razkuževanje in zračenje igralnice vedno, ko posamezna skupina otrok in staršev zaključi z uvajanjem.
 11. Starši naj izvajajo vse higienske ukrepe in v igralnicah uporabljajo zaščitno masko ter vanje vstopajo v primerni obutvi (copati, zaščita za čevlje). Poleg vzdrževanja zadostne medosebne razdalje priporočamo, da starši, ki vstopajo v vrtčevski prostor, upoštevajo predpisani protokol oz. načrt gibanja v vrtcu, ki ga je pripravil vrtec.
 12. V času prisotnosti v oddelku naj starši skrbijo za svojega otroka. Pri tem upoštevajo higienska in splošna priporočila ter vzdržujejo potrebno razdaljo do strokovnih delavcev, drugih otrok in staršev.
 13. Otrok ima lahko svojo ljubkovalno igračko, dudo ali »ninico«. Ko je otrok ne potrebuje, jo strokovni delavci umaknejo oz. shranijo.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta!

Vabilo Turistične zveze Slovenije k sodelovanju v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec

V šolskem letu 2020/2021 že šestnajsto leto zapored Turistična zveza Slovenije vabi vrtce k sodelovanju v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta je MOJ KRAJ MOJ “CHEF”.

Več informacij na povezavi.

Obvestila za osnovne šole, glasbene šole in šole s prilagojenim programom

Študijska srečanja

Zaradi velikega zanimanja za študijska srečanja 2020 smo na Zavodu RS za šolstvo odprli dodatne prijave za učitelje na spletni povezavi.  Prijave bodo odprte do 31. avgusta 2020. Dodatne izvedbe bodo v prvi polovici septembra, če bo za posamezne predmete/področja dovolj prijav.  Vse informacije o točnem terminu izvedbe in povezavo do spletnega okolja Teams bodo prijavljeni udeleženci prejeli po e-pošti. Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, pišite na naslov: studijska.srecanja@zrss.si.

Strokovna usposabljanja

V mesecu juliju smo vas z okrožnico obvestili o izvajanju usposabljanj za celotne kolektive. Šole ste se prijavile na strokovna usposabljanja preko prijavnice za svetovalne storitve. Prijave smo naknadno odprli preko programa KATIS, kjer se še vedno lahko prijavite. V mesecu septembru vas bomo kontaktirali in uskladili datume izvedbe.

Odgovor na javni poziv za sodelovanje v projektu ESS

Šole, ki so se prijavile na projekt »Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju«, bodo prejele obvestilo o izboru, ko bo projekt formalno potrjen. Potrditev pričakujemo do konca meseca septembra 2020.

Izvajanje poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli

V poskusu Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta         razširjenega programa v osnovni šoli bomo v tem šolskem letu spremljali uvajanje prvega      tujega jezika v 1. razredu in drugega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu kot del obveznega programa. Preverjali bomo: ustreznost didaktično-metodične izvedbe pouka, implementacijo načel enakih možnosti za izvajanje tujega jezika ter izvajanje tujih jezikov na narodnostno mešanih področjih.

Na področju razširjenega programa bomo v šolah, vključenih v poskus v celoti, kot tudi v šolah, vključenih v poskus s prvim področjem, spremljali izvajanje izvedbenih modelov v celoti.

V ta namen se bomo srečali z ravnatelji in strokovnimi delavci šol v poskusu, s katerimi bomo iskali skupna izhodišča za nov koncept in model razširjenega programa ter na šolah spremljali izvajanje programa poskusa z ustreznim instrumentarijem. Z ravnatelji se bomo srečali v prvi polovici oktobra 2020, v prvi polovici marca in maja 2021.

Načrtovanje dela glasbenih šol naj poteka skladno s programom. Pri tem šole upoštevajo priporočila, ki so objavljena v publikaciji na spletni povezavi Zavoda RS za šolstvo. Zaradi določenih omejitev in specifike dela pri pouku orkestrov, zbora in komorne igre v glasbenih šolah, na konservatorijih in gimnazijah, ki izvajajo program umetniške gimnazije, pa je predvideno tudi dodatno usklajevanje pogojev. O tem bomo šole seznanili naknadno. V jesenskih mesecih načrtujemo tudi organizacijo posveta za ravnatelje in direktorje, na katerem bomo govorili o aktualnih vprašanjih s področja glasbenega šolstva.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta!

35. osnovnošolski državni festival Turizmu pomaga lastna glava

Turistična zveza Slovenije že vrsto let skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje razpisuje osnovnošolski festival Turizmu pomaga lastna glava (TPLG). Festival vključuje izdelavo turistične naloge, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici.

Več informacij na povezavi – 35. osnovnošolski državni festival Turizmu pomaga lastna glava na temo MOJ KRAJ MOJ CHEF.

Z letošnjo temo želimo udeležence festivala spodbuditi, da se osredotočijo bodisi na tipično jed, pijačo ali pa zeliščarsko tradicijo določenega kraja, jo morebiti posodobijo ali kako drugače prilagodijo svojim željam in potrebam ter jo ponudijo kot tradicionalni lokalni obrok, lahko tudi kot kulinarični ali gastronomski spominek svojega kraja.

 

Obvestila za srednje in glasbene šole

Študijska srečanja

Zaradi velikega zanimanja za študijska srečanja 2020 smo odprli dodatne prijave za učitelje na spletni povezavi, prijave so odprte do 31. avgusta 2020. Dodatne izvedbe bodo v prvi polovici septembra, v kolikor bo za posamezne predmete/področja dovolj prijav. Vse informacije o točnem terminu izvedbe in povezavo do spletnega okolja Teams bodo prijavljeni udeleženci prejeli po e-pošti. Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, pišite na naslov: studijska.srecanja@zrss.si.

Strokovna usposabljanja

V mesecu juliju smo vas z okrožnico obvestili o izvajanju usposabljanj za celotne kolektive. Šole ste se prijavile na strokovna usposabljanja preko prijavnice za svetovalne storitve. Prijave smo naknadno odprli preko programa KATIS, kjer se še vedno lahko prijavite. V mesecu septembru vas bomo kontaktirali in uskladili datume izvedbe.

Odgovor na javni poziv za sodelovanje v projektu ESS

Šole, ki so se prijavile na projekt Profesionalni in karierni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljev, bodo prejele obvestilo o izboru, ko bo projekt formalno potrjen. Potrditev pričakujemo do konca meseca septembra 2020.

Novi in prenovljeni programi

V šolskem letu 2020/2021 se za dijake 1. letnika pričnejo izvajati novi oziroma prenovljeni srednješolski programi, ki so objavljeni na spletni strani MIZŠ: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/index.htm in katerih ključna novost je umestitev aktivnega državljanstva. Poleg omenjene novosti so bili dodatno spremenjeni naslednji gimnazijski programi: gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri (tudi program športnega oddelka), gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri, dvojezična slovensko-madžarska gimnazija, klasična gimnazija, ekonomska gimnazija (tudi program športnega oddelka), ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri, umetniška gimnazija – plesna smer, modul B: sodobni ples, tehniška gimnazija in tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri.

Še posebej želimo ravnatelje tehniških gimnazij spodbuditi k načrtovanju interdisciplinarnega strokovnega sklopa (ISS), ki je nastal po zgledu interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS) v splošni gimnaziji. Zavod RS za šolstvo bo pri tem šolam nudil strokovno podporo.

Izvajanje ITS

S šolskim letom 2019/2020 se je zaključila spremljava uvajanja ITS. Zavod RS za šolstvo pa bo tudi v prihodnje nudil podporo šolam pri izvajanju ITS. V pripravi je priročnik, ki bo šolam v pomoč pri umeščanju, organizaciji in izvajanju ITS in bo izšel v septembru 2020. Prav tako bo Zavod RS za šolstvo organiziral program usposabljanja ravnateljev in učiteljev za izvajanje ITS. Zaradi lažje organizacije usposabljanja ob trenutno veljavnih omejitvah zaradi virusa COVID-19, prosimo zainteresirane šole, da nam do 25. 9. 2020 sporočite naziv šole in predvideno število udeležencev na e-naslov: sabina.velensek@zrss.si. O terminih izvedb in programu vas bomo obvestili do konca septembra 2020.

Načrtovanje dela glasbenih šol naj poteka skladno z veljavnim programom. Pri tem šole upoštevajo priporočila, ki so objavljena v publikaciji na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Zaradi določenih omejitev in specifike dela pri pouku orkestrov, zbora in komorne igre v glasbenih šolah, na konservatorijih in gimnazijah, ki izvajajo program umetniške gimnazije, pa je predvideno tudi dodatno usklajevanje pogojev. O tem bomo šole seznanili naknadno. V jesenskih mesecih načrtujemo tudi organizacijo posveta za ravnatelje in direktorje, na katerem bomo govorili o aktualnih vprašanjih s področja glasbenega šolstva.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta!

18. mednarodni srednješolski festival Več znanja za več turizma

Turistična zveza Slovenije že vrsto let skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje razpisuje srednješolski festival Več znanja za več turizma (VZVT). Festival vključuje izdelavo turistične naloge, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. Dijaki pa posnamejo tudi promocijski spot.

 

Več informacij na povezavi – 18. mednarodni srednješolski festival Več znanja za več turizma na temo MOJ KRAJ MOJ CHEF.

Z letošnjo temo želimo udeležence festivala spodbuditi, da se osredotočijo bodisi na tipično jed, pijačo ali pa zeliščarsko tradicijo določenega kraja, jo morebiti posodobijo ali kako drugače prilagodijo svojim željam in potrebam ter jo ponudijo kot tradicionalni lokalni obrok, lahko tudi kot kulinarični ali gastronomski spominek svojega kraja.

 

Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja

digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili publikacijo Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja, ki je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo, izobraževanjem in tudi usposabljanjem, še posebej tistim, ki stremijo k izboljšavam in razvoju.

26. 08. 2020
Strokovno usposabljanje Tkemo mrežo ustvarjalnosti 2020
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
04. 09. 2020
08. 09. 2020
Nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota?
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
Nacionalni mesec skupnega branja 2020
po Sloveniji
17. 09. 2020
#športajmoinberimo, Evropski teden športa 2020 in NMSB 2020 se družita v knjižnicah
V treh osrednjih območnih knjižnicah (Koper, Maribor in Kranj)
24. 09. 2020
#športajmoinberimo, Evropski teden športa 2020 in NMSB 2020 se družita v knjižnicah
V treh osrednjih območnih knjižnicah (Koper, Maribor in Kranj)
26. 09. 2020
30. 09. 2020
#športajmoinberimo, Evropski teden športa 2020 in NMSB 2020 se družita v knjižnicah
V treh osrednjih območnih knjižnicah (Koper, Maribor in Kranj)
01. 10. 2020
Mesec prostora 2020
po Sloveniji
06. 10. 2020
Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020
Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10, Ljubljana
19. 10. 2020
Konferenca učiteljev razrednega pouka
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
03. 11. 2020
Konferenca “Karierna orientacija v luči sodobnih spoznanj”
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
06. 11. 2020
4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
08. 11. 2020
17. 11. 2020
6. konferenca Trajnostna mobilnost v VIZ
Hotel Astoria Bled, Prešernova 44, 4260 Bled
26. 11. 2020
5. konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2020
Hotel Jama in Jamski dvorec v Parku Postojnska jama, Jamska cesta 28-30, 6230 Postojna
08. 12. 2020
Nacionalni posvet Pismenost za gledališče
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter