domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Področje svetovalnega dela in otrok s posebnimi potrebami

Področje svetovalnega dela -24.3.2020

Področje svetovalnega dela

Ljubljana, 24.03.2020

Danes se srečujemo s popolnoma novo situacijo, ki terja nekaj inovativnih pristopov pri delu. Množično smo se preselili v virtualni medij. Svetovalke za področje svetovalnega dela verjamemo, da ste v tem času v oporo tako staršem, otrokom kot tudi vašim sodelavcem. Zato predvidevamo, da se vam porajajo vprašanja, kako pristopiti in poiskati pot do tistih, ki so morda pomoči potrebni.

Priporočila za izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo in podpora svetovalnih delavcev.

Nekaj idej, ki so že zaživele:

 1. Šolska svetovalna delavka (ŠSD) lahko z obvestilom na e-naslove staršev in učencev sporoči, da je na razpolago za odgovore na nekatera pereča vprašanja, ki jih prinaša sedanja situacija in za pogovor. V ta namen lahko ponudi komunikacijo ali pogovor po telefonu, Skypu, Facebooku, Whatsup-u .. v določenem delu dneva, ko je na razpolago. Če pričakuje, da bo potreba velika, naj se za morebitne pogovore v živo zainteresirani vnaprej prijavijo po e-pošti in jim nato ponudi termin (po možnosti v tistem ali najkasneje naslednjem dnevu). Če bi bilo klicev veliko, lahko omeji čas pogovora po lastni presoji.
 2. ŠSD lahko v rednih terminih (najbolje dnevno, lahko pa tudi kako drugače) pošlje na e-naslov učencev ali pa objavi v kakšni od dogovorjenih spletnih učilnic, gradiva (videe, vaje, igrice, knjižne odlomke, interaktivne dejavnosti …) za pomirjanje, sproščanje, bodritev, krepitev psihične čvrstosti, premagovanje tesnobnosti …
 3. ŠSD lahko spodbudi učence, za katere presodi, da je to primerno in potrebno, k srečevanju v podpornih skupinah na daljavo, pri čemer je treba smiselno prilagoditi število vključenih (3-4)
 4. ŠSD lahko na daljavo v določenem delu dneva npr. ob rednem terminu izvaja tudi različne psihosocialne podporne aktivnosti za vse, ki bi želeli temu prisostvovati (npr. vaje čuječnosti, pomirjanja, sproščanja, pripovedovanje zgodb …)
 5. ŠSD lahko posebej kontaktira (po e-pošti ali telefonu) tiste učence ali starše, za katere domneva, da so posebej ranljivi ali ogroženi in se morda ne bi sami javili, in jih povpraša po počutju, če kaj potrebujejo in povabi h kateri od prej omenjenih aktivnosti.
 6. ŠSD lahko spodbudi učence k organiziranim igralnim skupinam v popoldanskem času in pomaga s pomočjo vodenja interakcijskih iger (ali vsaj navodili zanje) smiselno napolniti prosti čas in pomanjkanje kakovostnih socialnih stikov
 7. Svetovalni delavec dnevno posname kratek video za učence, na katerem jim sporoči nekaj spodbudnih misli, kakšen namig za to, kako lahko lažje prebrodijo ta čas oziroma nekaj idej (kaj lahko počnejo) za čez dan in ponudi, da se lahko obrnejo nanj. Video je lahko objavljen npr. na internem šolskem kanalu.

Vabimo vas na strokovne pogovore pri iskanju novih možnosti in idej, ki se navezujejo na vaše delo ali na vas osebno. Ponujamo vam tudi pogovor preko Skypa, prosimo pa vas, da svojo namero najprej sporočite po e-naslovu. Zaenkrat ponujamo možnost pogovora eno uro na dan, v primeru, da bi bile prijave večje kot predvidevamo, pa bomo povečale dostopnost.

Ker verjetno dostopate iz domačih računalnikov, morda nimate naših elektronskih naslovov, zato jih navajamo:

Za učitelje, izvajalce dodatne strokovne pomoči -26.3.2020

Za učitelje, izvajalce dodatne strokovne pomoči

Ljubljana, 26.03.2020

Razmere, v katerih smo se naenkrat znašli vsi deležniki v vzgoji in izobraževanju, učitelji, starši in otroci, terjajo od nas nekaj inovativnih pristopov k delu z otroki s posebnimi potrebami. Verjamemo, da ste v tem času v oporo tako staršem kot otrokom, kar je v tem času izjemno pomembno.

S starši moramo ohraniti stike na način in preko orodij ter komunikacijskih naprav, ki so jih starši vajeni. Tako drug drugemu nudimo podporo in dajemo občutek varnosti, nenazadnje trenutne razmere lahko povzročajo pri vseh občutek nesigurnosti.

Marsikateremu otroku s posebnimi potrebami je izvajalec dodatne strokovne pomoči (IDSP) zelo pomembna oseba na šoli, na katero se lahko obrne, ko to potrebuje. Za otroka s posebnimi potrebami je pomembno, da ohrani stik z osebami, ki jim zaupa.

 Stik učitelja, izvajalca dodatne strokovne pomoči z otrokom s posebnimi potrebami

 • IDSP lahko ponudi pomoč otroku s posebnimi potrebami ali staršu s svetovanjem, konkretno razlago preko različnih komunikacijskih kanalov in hkrati ohrani stik z otrokom s posebnimi potrebami.
 • IDSP lahko otroku s posebnimi potrebami pomaga premostiti strahove ali druge težave, ki se mu pojavljajo v teh razmerah preko različnih tehnik in strategij ob uporabi IKT.

Timsko delo učitelja, razrednika in izvajalca dodatne strokovne pomoči

 • Za uspešno učenje je timsko sodelovanje med IDSP in učitelji predmeta ali razrednikom nujno. Učitelji se z IDSP sproti dogovarjajo o prilagoditvah pri pripravi gradiv za te otroke.
 • Z otrokom s posebnimi potrebami, ki nimajo dostopa do različnih komunikacijskih kanalov (elektronska pošta, spletne strani šol, spletne učilnice, Skype…) ali znanj za uporabo le teh, IDSP lahko vzpostavi stik z otrokom s posebnimi potrebami preko telefona njegovih staršev, pošlje vaje, spodbudne besede in pozdrave preko navadne pošte.

Uporaba gradiv in metod dela

 • Svetujemo, da se otroka s posebnimi potrebami ne obremenjuje z dodatnim delom. Priporočamo, naj se pri pripravi vsebin za otroka s posebnimi potrebami vključuje čim več življenjskih situacij (opazovanje sprememb v naravi, vremena, stanovanjski prostori; pomoč v gospodinjstvu, pri vsakodnevnih opravilih, skrb za domače živali, idr…) in pri tem urijo ter razvijajo različne spretnosti.
 • Učiteljeva pripravljena gradiva naj vključujejo multisenzorno učenje, pri tem naj bodo pozorni na individualne potrebe posameznikov, upoštevajoč njihova močna področja.
 • Učitelji naj pripravijo splošne napotke za samostojno učenje in organizacijo, usmerijo otroka s posebnimi potrebami na različne didaktične interaktivne igre, svetujejo o gibanje v naravi, posredujejo afirmacijske misli za sprostitev in socialne igre za razvijajo veščin in organizacijskih spretnosti.
 • Navodila za učenje in organizacijo za učenje lahko učitelji podprejo z različnimi IKT orodji.

Povratna informacija na izdelke otroku s PP

 • Učiteljeva povratna informacija naj bo podana na izdelek otroka s  posebnimi potrebami in naj bo kakovostna ter zajema predloge za izboljšavo, kje otrok s posebnimi potrebami še lahko napreduje.
 • Otroci s posebnimi potrebami naj bodo obveščeni, kako in kdaj se lahko obrnejo na učitelja, mu pošljejo rešene naloge, učitelj preveri, jim prikaže postopek reševanja.
 • Izdelek lahko fotografirajo (pošljejo preko telefona, na elektronski naslov).
 • Preko telefona lahko otrok s posebnimi potrebami pove obnovo, zgodbo, preveri odgovore na vprašanja pri IDSP.

Tudi svetovalke na ZRSŠ, v Skupini za otroke s posebnimi potrebami smo vam na voljo na svetovanje in usmeritve. Na nas se lahko obrnete tudi s konkretnimi primeri prilagoditev izobraževanja na daljavo. Ob tem vas vabimo, da svoje izkušnje in primere dobre prakse podelite s kolegi in kolegicami v naši spletni učilnici do katere dostopate preko AAI prijave (skupnost SIO, ključ: vizopp)

Svetovalke ZRSŠ, Skupina za otroke s posebnimi potrebami:

Petra Košnik, Brigita Pinter in Andreja Vouk.

Usmeritve za preverjanje znanja v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja - 2.4.2020

Usmeritve za preverjanje znanja v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 07.04.2020

Na Zavodu za šolstvo smo pripravili usmeritve za preverjanje znanja v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom.

Med drugim usmeritve določajo, da naj učitelj, ki poučuje v tem programu, smiselno upošteva predloge in usmeritve posameznih predmetnih skupin.

Cilje, ki jih bodo učenci pridobivali, utrjevali in usvajali v izobraževanju na daljavo, naj učitelj skrbno načrtuje v skladu s standardi znanj, ki so potrebni za napredovanje v višji razred. Pri tem naj delo načrtuje tako, da bodo učenci lahko čim bolj samostojno sodelovali pri izobraževanju na daljavo kot tudi pri preverjanju znanja.

Učitelj naj pri preverjanju znanja v izobraževanju na daljavo izhaja iz otrokovega individualiziranega programa.

Več si lahko preberete v dokumentu Usmeritve za preverjanje znanja v Prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom

Usmeritve za PP VIZ za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju - 6.4.2020

Usmeritve za PP VIZ za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju

Ljubljana, 16.04.2020

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili usmeritve za izobraževanje na daljavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Med drugim usmeritve priporočajo, da naj bodo učitelji v tem času v oporo tako staršem kot otrokom in mladostnikom na način in preko orodij ter komunikacijskih naprav, ki so jih vajeni, saj učitelj predstavlja marsikateremu otroku/mladostniku zelo pomembno osebo na šoli.  Za motivacijo otrok in mladostnikov je pomembna tako vidna in/ali slušna komunikacija, pri čemer lahko otroku/mladostniku pomaga premostiti strahove ali druge težave, ki se mu pojavljajo v teh razmerah preko različnih tehnik in strategij ob uporabi IKT.

Z otrokom/mladostnikom in starši, ki nimajo dostopa do različnih komunikacijskih kanalov (elektronska pošta, spletne strani šole, spletne učilnice, Skype …) ali znanj za uporabo le-teh, učitelj lahko vzpostavi stik preko telefona, pošlje usmeritve za delo, spodbudne besede in pozdrave preko navadne pošte.

V usmeritvah priporočamo, da je učitelj pozoren na individualne potrebe posameznikov, upoštevajoč njihova močna področja in cilje, zapisane v individualiziranem programu ter podaja kakovostne povratne informacije. Prav tako je pomembno da otroke in mladostnike ter starše obvešča kako in kdaj se lahko obrnejo na učitelja in/ali na svetovalno službo.

Več informacij v dokumentuUsmeritve za izobraževanje na daljavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter