domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove – marec 2020

22. Frankofonski dan

Spoštovane profesorice in profesorji  francoščine, spoštovane ravnateljice in ravnatelji,

vljudno vas vabimo k sodelovanju na 22. Frankofonskem dnevu, ki bo potekal v torek, 24. marca 2020, v Modri dvorani Kongresnega centra Celje (Dečkova cesta 1, Celje). Tema 22. Frankofonskega dne je Frankofonija.

Francoščina je peti najbolj govorjeni jezik na svetu, njenih govorcev pa je več zunaj Francije kot v njej. Znanje francoskega jezika odpira vrata za delo v mednarodnih organizacijah, diplomaciji in poslovnem svetu. Mednarodna strategija Francije na področju francoščine in večjezičnosti, ki jo izvaja s podporo Mednarodne organizacije za Frankofonijo in drugimi partnerji, zajema vsebinska področja učenja, komunikacije in ustvarjanja v francoskem jeziku.

S pomočjo literature, kina, gledališča in vizualnih umetnosti posodabljamo in bogatimo naš pogled na svet. Pomembno je, da ta področja spremljamo, podpremo in predstavimo širši publiki.

Vabimo vas, da v okviru razpisane teme skupaj z dijaki in učenci raziščete in doživite bogastvo frankofonskega sveta v Evropi, Afriki, Severni Ameriki, na Karibih, Bližnjem vzhodu in v Aziji-Pacifiku. Sodelujete lahko z literarnimi, glasbenimi, gledališkimi in video prispevki. Izbiro države, ki vas nagovarja k ustvarjanju, vnesite v dokument v spletni učilnici. Posamezen prispevek naj ne presega 10 minut.

Na ogled prireditve lahko povabite tudi svoje goste. Predvideno število zabeležite v prijavnici.

Prireditev organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Francoskim inštitutom v Sloveniji.

Dodatne informacije so na voljo preko e-naslova mag. Alenke Paternoster.

–>Vabilo

Seminarji ZRSŠ v marcu in aprilu 2020

Seminar: ROPOTAJOČI OTROCI, GLASBENA USTVARJALNOST IN IZVIRNI INSTRUMENTI
Predvideni čas in kraj izpeljave: 20. – 21. 3. 2020, Cankarjev dom, Ljubljana, 16 ur
Rok prijave: 9. 3. 2020
Koordinatorica: dr. Ada Holcar Brunauer
Prijava preko Katisa.

Predavanje z delavnicami z naslovom: DOBRI ODNOSI ZA DOBRO SODELOVANJE
Predvideni čas in kraj izpeljave: 20. 3. 2020, Dijaški dom Tabor, Ljubljana
V sodelovanju z Društvom vzgojiteljev dijaških domov Slovenije
Več informacij, kotizacija in prijave: http://www.dvdds.si/
olga.jazbinsek@zrss.si
GSM 031623223

Seminar SPODBUJANJE UČENJA Z RAZISKOVANJEM NA RAZREDNI STOPNJI
Nova Gorica, 7. 4. 2020, 8 ur
Koordinatorica: Katarina Dolgan
Prijava preko Katisa.

Seminar NADARJENI ŠPORTNIKI V SLOVENSKEM ŠOLSKEM PROSTORU
8 urni seminar; ciljna skupina: športni pedagogi, ki poučujejo na srednjih šolah v športnih oddelkih; čas izvedbe: april 2020 (rok prijave marec 2020); kraj izvedbe: I. Gimnazija Celje
Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78
Več o seminarju in prijava na spletnem naslovu. 

Seminar POPESTRITEV POUKA PREDMETA ŠPORT Z RAZNIMI ORODJI IN REKVIZITI
8 urni seminar; ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji RP v OŠ, športni pedagogi v OŠ; čas izvedbe: 4. 4. 2020  (rok prijave 15. 3. 2020); kraj izvedbe: OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor
Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78
Več o seminarju in prijava na spletnem naslovu. 

Seminar RAZVIJANJE ŠPORTNEGA DUHA PRI PREDMETU ŠPORT
12 urni seminar; ciljna skupina: učitelji RP v OŠ, športni pedagogi v OŠ; čas izvedbe: 1. del (8 ur) april 2020, 2. del (4 ure) maj 2020 (rok prijave 31. 3. 2020); kraj izvedbe: OŠ Bojana Ilicha Maribor
Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78
Več o seminarju in prijava na spletnem naslovu. 

Seminar LJUBEZEN IN SPOLNOST: ČUT (čustva, um, telo)
24 urni seminar; ciljna skupina: projektni timi OŠ (3-5 učiteljev in svetovalni delavec); čas izvedbe: 1. del (6 ur) druga polovica marca 2020, 2. del (6 ur) april 2020, 3. del (5 ur) maj 2020 in 7 ur timskega dela na šoli (rok prijave 10. 3. 2020); kraj izvedbe: OŠ Prežihovega Voranca Maribor
Koordinatorica: Špela Bergoč, tel.: 02 320 80 78
Več o seminarju in prijava na spletnem naslovu. 
 
Seminar Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi eksternih preverjanj znanja – ZASNOVA IN OCENJEVANJE IZPITNIH POL NA SPLOŠNI MATURI IZ SLOVENŠČINE
Kraj in čas izpeljave: Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, 19., 20. 3. 2020; 2-dnevni seminar (16 ur)
Koordinatorica: mag. Darinka Rosc Leskovec
Prijava preko Katisa.
 
Seminar Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi učnimi pristopi pri slovenščini – VLOGA IN NALOGE STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV SLOVENŠČINE NA ŠOLI
Teme: načrtovanje pouka (letna, sprotna priprava); izbira didaktičnih gradiv (učbeniki, delovni zvezki); preverjanje in ocenjevanje znanja; povratne informacije učencem (in staršem)
Kraj in čas izpeljave: marec, april 2020 (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Nova Gorica)
Koordinatorici: mag. Mirjam Podsedenšek, mag. Darinka Rosc Leskovec
Prijava preko Katisa.

Seminar OCENJEVANJE PISNEGA DELA IZPITA IN USTNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA POKLICNI MATURI
Kraj in čas izpeljave: Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, Ljubljana; 17. 4. 2020 (8 ur)
Koordinatorici: Mira Hedžet Krkač, mag. Mirjam Podsedenšek
Prijava preko Katisa.

Tekmovanja

Tekmovanja

V mesecu marcu se bodo na državni ravni tekmovanja pomerili tekmovalci, ki so pokazali največ znanja in spretnosti na prejšnjih ravneh in sicer:

Iskrene čestitke za uvrstitev na državno raven ter veliko uspehov in zadovoljstva s pridobivanjem znanja in veščin tudi v prihodnje.

Svetovni teden izobraževanja o financah

Od 23. do 29. marca 2020 že deveto leto zapored po vsem svetu poteka svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), letos pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje OECD/ INFE.

V ta namen bomo v ponedeljek 23. marca 2020 za učitelje izpeljali izobraževanje z naslovom Finančna pismenost – Svetovni teden izobraževanja o financah, kjer bomo predstavili raziskave o finančni pismenosti ter različna strokovna gradiva in primere dobrih praks. Izobraževanje bo potekalo od 14. do 18. ure v Ljubljani, Dunajska 104. Izobraževanje je brez kotizacije, vendar je nujno potrebna prijava, ki jo opravite na povezavi (pozorni bodite pri oznaki datuma 23. 3. 2020). V kolikor bi imeli  težave s prijavo na izobraževanje se obrnite na e-naslov Irene Simčič.

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov.

V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika finančnega izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo, ki zelo sistematično v okviru modula Ekonomika gospodinjstva obravnava različne vsebine (oblike denarja: bankovci in kovanci, knjižni denar; funkcije denarja, gotovinsko in negotovinsko plačevanje, obročno odplačevanje, plačilo z odlogom, gospodinjsko računovodstvo, prihodki, odhodki, družinski proračun, otroci in denar, žepnina, varčevanje, depozit, vzgoja potrošnika, oglasi in oglaševanje itd).

Zato bi bilo prav, da bi predvsem učitelji v kateremkoli razredu, skupaj z učenci izvedli različne dejavnosti, vezane na to temo.

V tednu od 23. do 29. marca 2020 bi želeli tudi v Sloveniji skupaj z vami izpeljati več aktivnosti, in sicer pri urah oddelčne skupnosti in drugih dejavnostih, pri katerih bomo posebej poudarili pomen finančnega izobraževanja in finančne pismenosti otrok in mladostnikov.

Priporočamo naslednje dejavnosti:

 • obvestilo učencem po šolskem radiu,
 • izvedba ur oddelčne skupnosti na temo denarja in financ,
 • poseben poudarek pri urah gospodinjstva in drugih predmetih temam o denarju in financah,
 • izdelava plakatov,
 • obisk finančnih institucij in bank v šolskem okolišu,
 • predavanje za starše o pomenu finančnega izobraževanja mladih in
 • drugo.

Slovenija se je tudi v lanskem letu vključila v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo lani vključenih več kot 40 milijonov otrok in mladostnikov iz 175 držav, v katerih je potekalo več kot 465. 000 različnih dogodkov in aktivnosti in v katerih je sodelovalo 63.000 različnih organizacij.

Zelo je zaželeno, da se povežete tudi preko družabnih omrežij (FacebookTwitterInstagram@GlobalMoneyWeek z uporabo ključnika (hashtag)  #GlobalMoneyWeek2020 in #LearnSaveEarn.

S kreativnimi in inovativnimi idejami lahko ustvarite in fotografirate svoje dejavnosti. Pri vsaki dejavnosti je obvezna uporaba logotipa GMV.

Izvedene dejavnosti na vaši vzgojno-izobraževalni ustanovi s prilogami vpišite v obrazec – izvedene dejavnosti GMW 2020 in ga s prilogami najkasneje deset dni po izvedenem tednu s prilogami pošljite na e-naslov Irene Simčič.

Vsakemu otroku in mladostniku naj bi bilo omogočeno strokovno in neodvisno finančno izobraževanje. Da bi to dosegli, si prizadeva tudi organizacija OECD/INFE, ki vključuje različne vladne in nevladne organizacije in posameznike, ki se strokovno in neodvisno ukvarjajo s področjem spodbujanja finančnega izobraževanja. Temu cilju se pridružujemo tudi v Sloveniji in prepričani smo, da bodo aktivnosti svetovne akcije Global Money Week predvsem s sodelovanjem učiteljev dosegle svoj namen.

Uradna predstavnica Slovenije za izvajanje Global Money Week je Irena Simčič, pri kateri dobite tudi podrobnejše informacije na telefonski številki 01/  23 63 129.

Teden umetnosti v šoli od 25. do 31. maja 2020 - razpis za OŠ, srednje šole ter UNESCO šole

V organizaciji UNESCO posvetijo vsako leto v mesecu maju teden, namenjen ozaveščanju pomena umetnosti v šolskem prostoru. V letošnjem letu je izbran teden med 25. in 31. majem 2020. Svetovna organizacija v okviru »Arts Education Week« spodbuja mlade k sobivanju z umetnostjo, razumevanju tradicionalnih in sodobnih kulturnih praks ter iskanju lastnega umetniškega izraza. Vsakoletni dogodek spodbuja raziskovanje družbenih raznolikosti in razumevanje družbenih vzorcev s pomočjo ustvarjalnega procesa. Slovenskega šolskega prostora si ne znamo predstavljati brez umetniške ustvarjalnosti mladih. Umetnost, ki neposredno nagovarja mlade, skrbi za njihov skladen kognitivni, emocionalni, motorični in psihični razvoj.

V okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti, ki bo potekal med 25. in 31. majem 2020, pripravljamo dogodke tudi v Sloveniji. Vabimo vas, da v tem tednu skupaj z učenci pripravite dogodek povezan s področjem umetnosti. Na šoli lahko pripravite koncert, likovno razstavo, k sodelovanju povabite umetnika, pripravite lutkovno ali gledališko uprizoritev, se povežete z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami, organizirate performans, delavnico ali dan dejavnosti posvečen umetnosti, se z učenci odpravite v galerijo ali muzej, izdelate kip na dvorišču šole … pa še veliko idej bi se našlo. Želimo si, da se teden umetnosti razširi v slovenskem prostoru in da s številnimi dejavnostmi skupaj opozorimo na vseživljenjski pomen in vlogo umetnosti.

Vsaka šola, ki želi sodelovati pri dogodku, ustrezno izpolni prijavnico. Izpolnjene prijavnice pošljite najkasneje do 15. marca 2020 na elektronski naslov Primoža Krašne. Glede na zbrane prijave bomo oblikovali skupno najavo dogodkov, ki se bodo zgodili v tem tednu.

Vse sodelujoče šole ali mentorje vabimo, da po zaključku oblikujete kratko poročilo o dogodku na vaši šoli. Poročilo o dogodku pošljete do 10. 6. 2020 na elektronski naslov Primoža Krašne. Rezultati Tedna umetnosti bodo objavljeni na spletnem portalu Zavoda RS za šolstvo in predstavljeni na študijskih skupinah v mesecu avgustu. Zbrani podatki bodo pripomogli k temu, da opozorimo na pomen umetnosti in njene teže v družbi.

Vabilo UNESCO šolam ter osnovnim in srednjim šolam.

Časovnica dogodka:

 • 5. februar 2020 – začetek razpisa
 • 15. marec 2020 – zadnji rok za zbiranje prijav
 • 25. maj-31. maj 2020 – izvedba Tedna umetnosti
 • 10. junij 2020 – zadnji rok za oddajo poročila
 • avgust 2020 – predstavitev rezultatov na študijskih skupinah

Predmetna skupina za glasbeno umetnost
Predmetna skupina za likovno umetnost
Predmetna skupina za umetnostno zgodovino

MOST-V: Varna uporaba sodobnih tehnologij

MOST-V: Varna uporaba sodobnih tehnologij

11. marca 2020 se začenja dvanajsta izvedba spletnega tečaja o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij – MOST-V. Tečaj je namenjen vsem, ki vas zanima tematika spletne varnosti in novih tehnologij, z vsebinami, ki so namenjene predvsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.

Na tečaj se lahko prijavite prek spletnih skupnosti na portalu SIO. Za prijavo uporabite AAI-račun, lahko se prijavite tudi z običajnim profilom, ki ga ustvarite.

Ključ za vstop v tečaj je most2020marec.

Izobraževanje bo potekalo tri zaporedne tedne, na njem pa boste pridobili veščine, ki vam bodo pomagale pri soočanju z nevarnostmi na spletu.  Obravnavane bodo sledeče tematike: zaščita naprav, zaščita zasebnosti in digitalne identitete ter zaščita zdravja in okolja.

Po uspešno opravljenem tečaju udeleženci prejmete Mozillino značko »Pametni uporabnik interneta«. V kolikor se odločite za udeležbo na srečanju v živo, na katerem obravnavamo resnične primere zapletov s slovenskih šol, dobite potrdilo o usposabljanju v trajanju 16 ur.

Smernice za preprečevanje in zmanjševanje družbene stigme, povezane z novo virusno boleznijo Covid-19

V okoliščinah, kot je pojav nove nalezljive bolezni, je zelo pomembno opolnomočiti prebivalce za samozaščitno ukrepanje, zagotoviti ustrezno podporo pri obvladovanju morebitnih strahov in dvomov in omogočiti dostop do kakovostnih, preverjenih in strokovno utemeljenih informacij. Pri tem lahko pedagoški delavci  odigrajo izjemno pomembno vlogo.

Poleg posredovanja pravih, strokovnih in preverjenih informacij in napotkov je zelo pomembno spregovoriti tudi o temah, kot so strah, zaupanje, sodelovanje, odgovornost, kritična uporaba različnih virov informacij, medsebojna pomoč,  zmanjševanje stigme in predsodkov,  kar ima vse tudi dolgoročno velik vzgojni pomen. Zelo dragocena bi bila vključitev aktualnih tem, povezanih z novim virusom, v učne in vzgojne vsebine, predvsem z omogočanjem, da se otroci in mladostniki pogovarjajo o tem, kar jih zanima, kar jih morda skrbi, kar jim morda povzroča stisko ali dvome. Soočanju z izzivi, ki jih predstavlja nova bolezen, bi morda lahko posvetili kako razredno uro ali drugače povezali aktualna dejstva, navodila in priporočila z izvajanjem šolskih in obšolskih dejavnosti.

Vse potrebne informacije, povezane s Covid-19, so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov, ki je redno posodobljena. Na spletni strani NIJZ je mogoče najti tudi različna gradiva, ki lahko koristijo pri pedagoškem delu.

V prilogi vam pošiljamo zelo kakovostna priporočila za komuniciranje, ki jih je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija.  Pedagoškim delavcem in vzgojiteljem so lahko v pomoč pri načrtovanju pogovorov o novi virusni bolezni. Zelo pomembno je namreč, kako komuniciramo v zvezi z novim virusom. V vseh okoljih je namreč mogoče zaznati pojave predsodkov, izključevanja in družbene stigme, kar za obvladovanje bremena te nove virusne bolezni ni dobro, posameznikom pa lahko prizadene nepopravljivo škodo.

 

Razpis za najboljši esej srednješolk in srednješolcev - Slovenski center PEN

Slovenski center PEN letos organizira že 52. Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu. V tem okviru že nekaj let zapored poteka tudi razpis za najboljši esej slovenskih srednješolk in srednješolcev na razpisano temo, o kateri na Blejskih srečanjih razpravljajo ugledni literarni ustvarjalci in ustvarjalke z vsega sveta. Zato vas vljudno vabimo, da pošljete svoj esejistični prispevek.

Več informacij na povezavi.

Letošnji temi sta dve:

OPISOVANJE ALI SPODBUJANJE NASILJA V KNJIŽEVNOSTI?

Nasilje vse bolj vdira v naša življenja, ko beremo časopise, spletne komentarje, prebiramo literaturo in gledamo filme. Pogosto naletimo na podrobne opise mučenj, posilstev, vojnih grozot. Tudi ljubezenski prizori so velikokrat opisani vulgarno in grobo. Je to zato, ker smo vedno bolj obkroženi z nasiljem, ali pa smo črnogledi in ne vidimo svetlih plati življenja? Je opisovanje nasilja slabo ali dobro? Kako vpliva na bralca? Ali ga zato bolj lahkotno sprejema in postaja nekaj normalnega? Ali opisi groze spodbujajo nasilje, da iz literature in drugih umetnosti prehaja v naš vsakdan? Ali pa nam literatura pomaga razumeti sodobno nasilje?

Zavrzite ali utemeljite naslov eseja!

PIŠEM, O ČEMER RAZMIŠLJAM – PROSTA TEMA

Po petih letih tematsko določenih esejev smo se letos odločili, da lahko sami izberite, o čem želite pisati. Pišite o tem, o čemer pogosto premišljujete, pa nimate priložnosti zapisati svojih misli. Prosimo pa vas, da se posvetite eni izbrani tematiki. Morda najdete navdih v Temeljni listini PEN-a,  na povezavi http://www.penslovenia-zdruzenje.si/temeljna_listina,  ki povezuje 145 centrov PEN po svetu.

Esej naj obsega vsaj 3.500 in ne več kot 10.000 znakov (s presledki).  Poslan naj bo v obliki tipkopisa v zaprti ovojnici ali po elektronski pošti. Poleg imena avtorja in omembe letnika in šole prosimo tudi za ime in naslov mentorja. Za vsako razpisano temo bo podeljena ena nagrada. Kategoriji sta dve, po ena nagrada za dijake 1. in 2. letnika in  po ena nagrada za dijake 3. in 4. letnika.

Podelitev nagrade bo potekala na 52. Mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu v četrtek, 23. aprila 2020, ob 12.30. Po podelitvi bodo nagrajeni dijaki in mentorji povabljeni na kosilo z gosti blejskega srečanja.

Elektronski naslov:  slopen@guest.arnes.si

Poštni naslov: Slovenski center PEN, Komisija za šolski esej, Tomšičeva ul. 12, 1000 Ljubljana.

Vse informacije na voljo na tel. št. 030 321 710 (Tanja Tuma).

Žirija se je odločila podaljšati rok in bo upoštevala prispevke, ki bodo prispeli do 30. aprila 2020.

Vseslovensko petje s srci

Gre za projekt, ki povezuje vse generacije, vse družbene sloje, neguje slovensko kulturo in jezik, krepi nacionalno indentiteto in ustvarja boljše vzdušje v družbi. Hkrati se lahko z nami povežejo tudi Slovenci in Slovenke, ki živijo izven naših meja.  Projekt je nastal leta 2018 in je bil prvič organiziran 4. 6. 2018. Več informacij na povezavi in v priponki.

Namen dogodka je povezati vse generacije od najmlajših do najstarejših, obuditi tradicijo, jo vnesti v naše vsakodnevno življenje in nas združiti v skupnem namenu, da se poveselimo.

Petje vpliva na nas harmonično, to dokazujejo tudi znanstveniki, ki uporabljajo petje pri zdravljenju, blaženju in okrevanju po veliko različnih boleznih. Skupinsko petje je odlično sredstvo vzajemnega usklajevanja diha, duha in notranjega ravnovesja pevcev. Z njim ustvarimo prostor ljubezni. Ljubezen, ki jo naša naša država nosi že v imenu – Slovenija. Čas je, da se zavemo pomena našega naroda, jezika, kulture in prostora, kjer živimo.

Da je Slovenija biser na svetu, nam pripovedujejo tisti, ki pridejo k nam. Sami pa se tega  premalo zavedamo.

ZAKAJ PETJE?

Zato ker je zvok najhitrejša vibracija in beseda je kreacija.

Petje je  tisto, ki nas že od nekdaj druži, povezuje in ohranja kot narod s svojim jezikom. Bogata zakladnica ljudskega izročila, ki je še vedno živa, nalaga sedanji  generaciji dolžnost, da jo ohrani tudi za bodoče generacije.

Imamo največ pevskih zborov na kvadratni kilometer na svetu. Smo narod petja. Petje nas druži in povezuje. S petjem izkazujemo svojo pripadnost in gradimo identiteto.

S petjem tudi bolje dihamo, ustvarimo prostor miru, naša srca se odprejo, pridemo v stanje harmonije in veselja.

Skupno prepevanje prispeva k povečanju energije, nas poveže v eno zvočno celoto. To so vedeli že naši predniki, ki so ob delu vsakodnevno skupaj prepevali. Sodobni svet nas je od te prvobitnosti odtujil in osamil. Spremenil se je vrednostni sistem, ki vzpodbuja potrošništvo in individualizacijo. Umikamo se sami od sebe in smo nesrečni.

Pozabljamo, da je moč naroda v njegovem izročilu, ki je na Slovenskem še vedno močno. V naših ljudskih pesmih najdemo vero, upanje, nauke in svarila, sporočila iz davnine.

»Pesem je izročilo spomina, stik z dušo naroda«, pravi Ljoba Jenče.

IN ZAKAJ 23. aprila?

Po naši tradiciji je zavetnik sveti Jurij na ta dan prinašal vejico v hišo za dobro letino. Zakaj potem ne bi prepevali vsak zase, drug za drugega prav na ta dan, ki nas  po naši tradiciji povezuje  z obiljem in srečo.

24. 03. 2020
22. Frankofonski dan
Kongresni center Celje, Dečkova cesta 1, Celje
25. 03. 2020
XXVIII. izobraževalni dnevi
Kongresni center Portus, Obala 33, Portorož
09. 04. 2020
Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2020
Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10, Ljubljana
15. 04. 2020
Konferenca “Karierna orientacija v luči sodobnih spoznanj”
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
11. 06. 2020
Garaža 2020. Obračamo na bolje!
Center Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana
30. 06. 2020
2. konferenca PODVIG
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
20. 08. 2020
Konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
16. 10. 2020
Konferenca DUH – družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov v OŠ in SŠ
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
06. 11. 2020
4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
17. 11. 2020
26. 11. 2020
5. konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2020
Hotel Jama in Jamski dvorec v Parku Postojnska jama, Jamska cesta 28-30, 6230 Postojna
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter