domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove – november 2019

Razpis priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2019

Komisija Zavoda RS za šolstvo za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja na podlagi 8člena Pravilnika o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja objavlja razpis priznanj Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Komisija  za  podelitev  priznanj  Blaža  Kumerdeja  vabi predlagatelje, da najkasneje do 16.12.2019 prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Razpis, obrazec za prijavo kandidatke/kandidata ter soglasje, prejmejo vsi vzgojno-izobraževalni zavodi po elektronski pošti oziroma obvestila v eNovičniku.

Priznanja Blaža Kumerdeja podeljuje Zavod RS za šolstvo posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, in sicer na področju predšolske vzgoje, osnovne šole in srednjih šol, dijaških domov, glasbenega šolstva in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Predlagatelji kandidatov za priznanja so lahko posamezniki (fizične osebe), skupine ali institucije (pravne osebe).

Priznanja lahko prejmejo posamezniki (fizične osebe), skupine ali institucije (pravne osebe) za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v zadnjih treh letih.

Priznanja so lahko podeljena tudi posameznikom in skupinam, ki niso zaposleni v vzgoji in izobraževanju, in institucijam, ne glede na njihovo registracijo.

Merila za priznanja so opredeljena v Pravilniku o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja.  Priznanja se podeljujejo za odlično partnersko sodelovanje na področju dejavnosti Zavoda RS za šolstvo, ki traja najmanj eno leto ali za odličen končni produkt, ki je rezultat partnerskega sodelovanja z Zavodom (4. člen Pravilnika o podelitvi priznanja Blaža Kumerdeja).

Informacije in podatke o merilih in postopku za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja lahko dobite na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana, tel. 01/3005151.

Predloge z utemeljitvijo pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom »Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja« najkasneje do 16. 12.  2019, do 11. ure.

1. konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z vidika posodabljanja pedagoškega procesa

Vljudno vas vabimo na 1. konferenco o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z vidika posodabljanja pedagoškega procesa,  ki bo v četrtek, 28. 11. 2019, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18, Ljubljana, dvorana Povodni mož (1. nadstropje).

Konferenca je namenjena vodstvenim in strokovnih delavcem v vrtcih in prvem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole. 

Na konferenci bomo prvič interdisciplinarno izpostavili pomen oblikovanja kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah za spodbujanje kakovostnega pedagoškega procesa, prilagajanje otrokovim potrebam in njegovemu načinu učenja.

Na Zavodu RS za šolstvo se zavedamo, da je interdisciplinarno povezovanje ključ za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja in znotraj tega kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah. Vprašanja, kako ta prostor oblikovati z vidika zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa, se ni mogoče lotiti zgolj z enega zornega kota. Zato smo k sodelovanju povabili strokovnjake z različnih področij – pedagogike, psihologije, medicine in arhitekture, ki nam bodo tematiko osvetlili s sodobnimi spoznanji posamezne stroke. Seznanili se bomo z novostmi, usmeritvami in izkušnjami na področju oblikovanja kakovostnega fizičnega prostora.

Poudarek bo zlasti na oblikovanju prostora vrtcih in v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, s čimer želimo na prvi tovrstni konferenci nasloviti zlasti problematiko zagotavljanja pedagoške kontinuitete na prehodu iz vrtca v šolo.

V  delavnicah bodo udeleženci imeli priložnost za poglobljeno razpravo  o tem, kako lahko predstavljena spoznanja in usmeritve implementirajo v vsakodnevno prakso oz. na katere (normativne) omejitve pri tem naletijo in na katerem področju potrebujejo podporo.

Tako bodo lahko ravnatelji in strokovni delavci osnovnih šol lahko razpravljali o smernicah za načrtovanje sodobnega kakovostnega prostora osnovnih šol, nastalih kot rezultat ciljnega raziskovalnega programa v partnerstvu Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ravnatelji in strokovni delavci vrtcev pa o usmeritvah in priporočilih za načrtovanje kakovostnega prostora, zlasti o priporočilih za obstoječo prakso v vrtcih.

Glas strokovnih delavcev in ravnateljev o upoštevanju sodobnih konceptov učenja in poučevanja pri načrtovanju šolskih zgradb oz. vrtcev bo priložnost slišati ob poglobljeni razpravi z arhitektom, ki ima na tem področju bogate izkušnje.

Ob upoštevanju vseh spoznanj strok pa želimo pri ravnateljih in strokovnih delavcih spodbuditi celostni pogled na zagotavljanje spodbudnega učnega okolja, zato bodo vsi udeleženci lahko razpravljali o tem, kako didaktično, socialno in fizično okolje prilagajati otrokovim potrebam in njegovemu načinu učenja

Vsak udeleženec se bo lahko udeležil dveh delavnic.

Konferenca je brez kotizacije.

Prijave na konferenco.

Program in opis delavnic.

Tekmovanja

V mesecu novembru začenjamo z izvedbo šolske ravni pri treh tekmovanjih v organizaciji ZRSŠ:

12. 11. 2019 – Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo tekmovanje, ki poteka letos pod naslovom Jaz, ti, mi vsi, Le pogumno, le za mano … (priporočila za pripravo so že dalj časa objavljena na povezavi.

14. 11. 2019 – Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda OŠ, ki na tej ravni poteka še brez predpisane knjižne predloge; več na: https://arhiv.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-anglescine-za-ucence-9-razreda-os ;

21. 11. 2019 – Tekmovanje iz znanja nemščine za devetošolce, ki prav tako na tej ravni poteka brez predpisane literarne predloge za državno raven; več na tej povezavi.

Naša tekmovanja še naprej podpira strežnik DMFA, zato lahko vprašanja v zvezi z administrativno podporo naslovite na infoserver@fmf.uni-lj.si, vsebinska vprašanja pa na koordinatorje tekmovanj – glej koledar.

Želimo vam veliko plodnih miselnih izzivov pri pripravi in izvedbi tekmovanj v letošnjem šolskem letu.

Seminarji ter usposabljanja

Seminar: POUK KNJIŽEVNOSTI IN DELO S KNJIŽEVNIMI BESEDILI OD 1. DO 5. RAZREDA
Predvideni čas in kraj izpeljave: petek, 8.11.2019 (Ljubljana)
Koordinatorica: dr. Leonida Novak
Kotizacija: 25,98 EUR
Prijava na spletni povezavi KATIS.
Rok prijave: 25. 10. 2019

Seminar SLOVENŠČINA NA ZAKLJUČNEM IZPITU
Ljubljana; 9. 11. 2019; (rok prijave 4. 11. 2019); trajanje 8 ur
Koordinatorica: dr. Špela Bregač
Več o seminarju in prijava na spletni povezavi KATIS. 
 
Seminar:  DIDAKTIČNE STRATEGIJE ZA POGLOBLJENO DELO S KNJIŽEVNIM BESEDILOM V 1. VIO
Predvideni čas in kraj izpeljave:  15.11.2019 (Ljubljana)
Koordinatorica: dr. Leonida Novak
Kotizacija: 41,20 EUR
Prijava na spletni povezavi (ZRSŠ, dodatna ponudba).
Rok prijave: 5. 11. 2019

Seminar SPODBUJANJE UČENJA Z RAZISKOVANJEM NA RAZREDNI STOPNJI
Ajdovščina; 19. 11. 2019; (rok prijave 5. 11. 2019); trajanje 8 ur
Koordinatorica: mag. Katarina Dolgan
Več o seminarju in prijava na spletni povezavi KATIS. 

Mednarodna konferenca »ODGOVORNI DRŽAVLJANI S POMOČJO UČENJA TUJIH JEZIKOV – VLOGA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA«
Organizira Goethe inštitut skupaj z Zavodom RS za šolstvo in drugimi partnerji.
Ljubljana, 22. – 23. 11. 2019 (rok za prijavo 8. 11. 2019; rok za oddajo prispevka 22. 10. 2019)
Kotizacije ni.
Program in prijava sta na tej povezavi.

Seminar:  OPISNO OCENJEVANJE V 1. IN 2. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE  – uvodni
Predvideni čas in kraj izpeljave: 2.  december 2019 (Ljubljana)
Rok prijave:  25. november, trajanje 8 ur
Koordinatorka: dr. Leonida Novak
Seminar je brez kotizacije (v sklopu projekta  Krepitev jezikovnih kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega javnega zavoda).
Več o seminarju in prijava na spletni povezavi KATIS. 

Seminar:  VREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV PRI TUJEM JEZIKU (opisno in številčno ocenjevanje)
Predvideni čas in kraj izpeljave: Kranj:  ponedeljek, 11.  december 2019
Rok prijave:  2. december 2019, trajanje 8 ur
Ciljna skupina: učitelji in učiteljice tujega jezika v 1. VIO.
Koordinatorka: dr. Leonida Novak
Seminar je brez kotizacije (v sklopu projekta Krepitev jezikovnih kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega javnega zavoda).
Prijava na spletni povezavi KATIS. 

Seminar: Učenje in poučevanje po sklopih pri predmetu spoznavanje okolja v 1. VIO
Predvideni datum izpeljave: Maribor, 9. januar 2020
Koordinatorica: dr. Leonida Novak
Rok prijave: 9. januar 2020
Kotizacija: 41,20 EUR
Prijava na tej povezavi.

Ob Svetovnem dnevu boja proti odvisnosti

Spoštovani ravnatelji in razredniki osnovnih šol v Republiki Sloveniji,

november je mesec preventive in 11. november Svetovni dan boja proti odvisnosti. V naši državi bo v tem mesecu vrsta prireditev in dogodkov, ki jim bo skupno prizadevanje za zdravo in sproščeno mladost, s tem pa tudi za boljše zdravje v kasnejših letih.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku si v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo s programom »Vzgoja za nekajenje« za osnovnošolce od 6. do 8. razreda in s podpisovanjem slovesne obljube, (da v tekočem šolskem letu ne bodo začeli kaditi) že več kot 20 let prizadeva, da bi se med njimi zmanjšalo število (novih) kadilcev.

V ta namen je tudi letos pripravila gradivo, ki bo v pomoč učiteljem pri vodenju ur, usmerjenih v vzgojo mladih za nekajenje in v zdravi življenjski slog nasploh. V osnutku učne ure za učitelje (hrbtna stran) smo zapisali le preventivne poudarke. Vsakemu učencu in učenki pa je namenjena tematska zgibanka z naslovom »Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje«, ki vsebuje tudi kratek anketni vprašalnik.

Učitelje (razrednike) prosimo, da učence opozorijo, naj na vprašanja odgovorijo resno in da izpolnjene vprašalnike do 20.12. 2019 vrnejo po pošti Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana (naslov je na zgibanki, poštnina je plačana). Vrnjene ankete bodo uvrščene v žrebanje in izžrebani sedmošolci, podpisniki slovesne obljube, da v tekočem šolskem letu ne bodo začeli kaditi, bodo v mesecu maju udeleženci tradicionalnega izleta v zabaviščni park Gardaland. Zveza slovenskih društev za boj proti raku vas vabi, da izvedete predlagano akcijo in tako prispevate k osveščanju mladih za sprejemanje odločitve za zdrav življenjski slog in s tem tudi na zmanjšanje kasnejše ogroženosti z vrsto rakov.

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva

Letošnji  Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva bo v četrtek, 28. novembra 2019, ob 16.30. Dogodek poteka v podjetjih po vsej Sloveniji – seznam vseh prijavljenih podjetij je na www.odkrijsvojtalent.si, kjer je možna individualna ali skupinska prijava.

Učenci ali dijaki se pred vpisom v nadaljnje izobraževanje znajdejo pred zadrego. Podjetja odprejo svoja vrata prav zato, da mladi in njihovi starši spoznajo različne perspektivne poklice, zanimiva delovna okolja, veščine, ki jih bodo potrebovali, ter zaposlene, ki te poklice že opravljajo. Prosimo vas, da svojim učencem ali dijakom pomagate pri težki odločitvi glede izbire nadaljnjega izobraževanja in zaposlitve in jih obvestite o priložnosti, da v praksi spoznajo svoj bodoči poklic.  Letos je vrata slovenskih podjetij odpirajo že četrtič. Obiskalo jih je že okoli 5.000 udeležencev in dosedanje izkušnje so zelo pozitivne tako za mlade kot za podjetja. V preteklih letih so podjetja obiskali tudi celi razredi, zato vabljeni, da pomagate svojim učencem s prijavo. Posebno povabilo pa velja tudi vam, da se udeležite obiskov podjetij in spoznate različne poklice, da boste lažje svetovali učencem.

Na voljo je tudi nekaj materialov, s katerimi si lahko pomagate:

LETAK o dogodku lahko izobesite po šoli, objavite v e-Asistenta in/ali razdelite otrokom/dijakom pri razredni uri.

NAVODILA za prijavo prek spletnega obrazca. Prijava je možna tudi prek mobilnih telefonov.

SEZNAM podjetij po regijah.

DOGODEK, objavljen tudi na Facebooku, Twitterju in kanalih GZS.

Vse sodelujoče osnovne in srednje šole prejmejo za sodelovanje uradno potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije.

V kolikor imate dodatna vprašanja, se obrnite na ana.lucka.pirnat@gzs.si tel. 031 643 623.

Gospodarska zbornica Slovenije bo posebej nagradila svetovalnega delavca, učitelja ali profesorja, ki bo motiviral največje število otrok za obisk v podjetjih in se tudi sam udeležil obiska podjetja s prijavo učencev in dijakov na obisk v izbrano podjetje. Prav tako bo nagrado prejela šola.

Vljudno vabljeni k soustvarjanju Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva – kreirajmo priložnost mladim danes za jutri – se vidimo 28.11.2019!

Natečaj "Življenje in zdravje ni rezervni del"

Ob Dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa objavila natečaj “Življenje in zdravje ni rezervni del”, h kateremu vabijo učence osnovnih in srednjih šol, da sodelujejo s svojimi literarnimi ali likovnimi izdelki.

Rok za oddajo izdelkov je podaljšan do 10. novembra 2019.

 

Informacija o strokovnem gradivu Učenec pešec

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je v okviru nacionalne akcije Pešci, z namenom prispevanja k večji varnosti otrok v prometu in osveščanja otrok s prometnimi pravili in varnim ravnanjem v prometu izdala strokovno gradivo Učenec pešec, namenjeno staršem, strokovnim delavcem in otrokom med 5. in 10. letom starosti.

Učno gradivo je namenjeno učiteljem in učencem prvega triletja. Vsebine so namenjene spodbujanju varne mobilnosti otrok, osvajanju prometnih pravil in pojmov s področja prometa, razumevanju pomena vidnosti v prometu, razumevanju različnih prometnih situacij v različnih vremenskih razmerah, poznavanju varnejših poti v šolo … Osrednja tema se nanaša na pešce, saj so otroci prvega triletja najpogosteje udeleženi v prometu kot pešci ali kot sopotniki v vozilu.

Nova izobraževalna platforma približuje intelektualno lastnino šolam

Vzpostavljena je nova spletna stran Ideas Powered @ School, ki jo je oblikoval Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, na kateri je učiteljem, predavateljem in staršem na voljo zbirka modernega učnega gradiva za uporabo pri vsakodnevnem poučevanju, z namenom izboljšanja znanja o pravicah intelektualne lastnine in boljšega razumevanja, kako lahko intelektualna lastnina spodbuja ustvarjalnost.

Nov multimedijski vir bo z začetkom šolskega leta približal intelektualno lastnino šolam ter pomagal učencem po vsej Evropski uniji razvijati svoje spretnosti na področju ustvarjalnosti in inovativnosti.

Na novi spletni strani Ideas Powered @ School, ki jo je oblikoval Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), je učiteljem, predavateljem in staršem na voljo zbirka modernega učnega gradiva za uporabo pri vsakodnevnem poučevanju, z namenom izboljšanja znanja o pravicah intelektualne lastnine ter boljšega razumevanja, kako lahko intelektualna lastnina spodbuja ustvarjalnost.

Spletna stran je bila izdelana v sodelovanju s strokovnjaki s področja izobraževanja in mrežo za intelektualno lastnino v izobraževanju (IP in Education network), ki združuje nacionalne urade za intelektualno lastnino in ministrstva za šolstvo držav članic, ter ponuja pregled konceptov in praks s področja intelektualne lastnine, kot so blagovne znamke, modeli, avtorske pravice in patenti ter njihovo uporabo v izobraževanju otrok, starih od 4 do 18 let.

Praktični učni moduli kot navdih za nosilce izobraževanja

Z namenom spodbujanja podjetniškega in v inovacije usmerjenega razmišljanja, so na spletni strani na voljo trije praktični moduli za usposabljanje učiteljev, ki naj bi bili v pomoč nosilcem izobraževanja pri vključevanju letom primernih načel in konceptov v zvezi z intelektualno lastnino v svoje učne ure.

Vključuje devet prilagojenih delavnic s predstavitvami, delovnimi listi, opombami izvajalca usposabljanja in dejavnostmi za izvajanje v razredu.

Na platformi je na voljo tudi shematski prikaz, kako s privlačnimi dejavnostmi organizirati Dan ozaveščanja o intelektualni lastnini za učence. Med njimi so igre za igrišču, delavnice za izdelavo logotipov, kotiček za izumitelje in delavnice z navdihujočimi govorniki.

Izvršni direktor urada EUIPO Christian Archambeau je dejal:

Varovanje lastnega dela in spoštovanje dela drugih sta v 21. stoletju čedalje pomembnejša vidika poklicnega in zasebnega življenja vseh državljanov. Ta nov vir je dragocen instrument za povečanje spretnosti na področju ustvarjalnosti in inovativnosti, ki so v središču evropskega gospodarskega, kulturnega in družbenega bogastva.

Na spletni strani je prav tako na voljo podatkovna zbirka učnega gradiva v vseh jezikih EU s področja intelektualne lastnine, ki so ga prispevale organizacije iz celotne EU in zunaj nje. Med njimi so orodje za ozaveščanje IP4Youth&Teachers, ki ga je razvila Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, in igrive pobude, kot je šola Kopiraittila s Finske, ki vsebuje brezplačno spletno gradivo za podporo poučevanju in učenju o avtorskih pravicah.

Spodbujanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje

Spletna stran Ideas Powered @ School je del obsežnejšega projekta urada EUIPO v zvezi z intelektualno lastnino v izobraževanju in je v skladu s prizadevanji EU za spodbujanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, sklopom izobraževalnih smernic, ki vključujejo znanja, spretnosti in vedenja, ki jih vsi potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, zaposljivost, socialno vključenost in dejavno državljanstvo.

Projekt v zvezi z intelektualno lastnino v izobraževanju in mrežo upravlja urad EUIPO s pomočjo Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine.

O URADU EUIPO

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je decentralizirana agencija EU s sedežem v Alicanteju v Španiji. Skrbi za registracijo blagovnih znamk Evropske unije (EUTM) in registriranih modelov Skupnosti (RCD) ter sodeluje z nacionalnimi in regionalnimi uradi za industrijsko lastnino v EU. Urad EUIPO izvaja raziskave in dejavnosti za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine s pomočjo Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine.

13. 11. 2019
5. posvet “Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v VIZ”
Hotel Astoria Bled, Prešernova cesta 44, 4260 Bled
14. 11. 2019
Mednarodna konferenca CIDREE 2019 – Student voice in education
Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
22. 11. 2019
Mednarodna konferenca “Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov – vloga formativnega spremljanja”
Območna enota ZRSŠ Ljubljana (Prešernova dvorana), Dunajska 104, Ljubljana
04. 12. 2019
Kulturni bazar v Novi Gorici
Slovensko narodno gledališče, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica
06. 12. 2019
Idejni dan za Festival mobilnosti Garaža
AMZS, Dunajska cesta 128a, Ljubljana
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter