domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove – september 2019

Izvajanje poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli

V poskusu Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli bomo v tem šolskem letu spremljali uvajanje prvega tujega jezika in drugega tujega jezika v 7. in 8. razredu kot del obveznega programa. Preverjali bomo ustreznost didaktično-metodične izvedbe pouka, uporabe načel enakih možnosti za izvajanje tujega jezika ter izvajanje tujih jezikov na narodnostno mešanih področjih.

Na področju razširjenega programa bomo pri šolah, vključenih v poskus v celoti kot tudi pri šolah, vključenih v poskus s prvim področjem spremljali: realizacijo ciljev in načel razširjenega programa, ugotavljali uresničevanje spodbujanja in razvijanja ustvarjalnosti, veščine komunikacije, sodelovanja in timskega dela, kritičnega mišljenja, praktičnih življenjskih veščin in veščin samouravnavanja.

V ta namen se bomo srečali z ravnatelji in strokovnimi delavci šol v poskusu, s katerimi bomo iskali skupna izhodišča za nov koncept in model razširjenega programa ter na šolah spremljali izvajanja programa poskusa z ustreznim instrumentarijem.

Projekt POGUM pogumno v šolskem letu 2019/2020

V projektu POGUM bo 30 razvojnih šol (RVIZ) oblikovalo didaktične pristope, ki so v podporo razvijanja kompetence podjetnosti. Razvoj kompetence podjetnosti bomo nadgrajevali tako, da se bo spodbujal in spremljal razvoj posamezne veščine znotraj kompetence podjetnosti.

90 implementacijskih šol (IVIZ) bo ob mentorski pomoči razvojnih šol iskale in preverjale svoje rešitve za razvoj modela kompetence podjetnosti.

Na lokalni in regijski ravni se bodo razvojne in implementacijske šole srečevale z namenom širjenja praks za razvoj kompetence podjetnosti od razvojnih na implementacijske šole.

Razvojni tim projekta bo skupaj z razvojnimi šolami (RVIZ-i) razvijal način spremljanja posameznih veščin kompetence podjetnosti in izbral primere dobrih praks ter ustvaril protokole za spremljanje razvoja posameznih veščin. Ravnatelji in člani razvojnih timov razvojnih in implementacijskih šol se bodo srečevali v okviru mrež in na OE ZRSŠ z namenom izmenjave primerov dobrih praks in didaktičnih pristopov, ki so jih oblikovali in preizkusili na RVIZ. Implementacijske šole bodo ob pomoči mentorjev, članov projektnega tima in pomoči mentorske razvojne šole oblikovale in preizkušale svoje didaktične pristope pri razvoju kompetence podjetnosti. Člani projektnih timov na šolah bodo izvajali kolegialne hospitacije in pri tem uporabili protokole, ki smo jih razvili v ta namen.

Na šolah bo potekala tudi evalvacija dviga kompetence podjetnosti za vključene učence 4. in 6. razredov.

Organizirana bodo tudi delovna srečanja za vodje projektnih timov in ravnatelje ter usposabljanja za člane projektnih timov, na katerih bo poudarek na razvoju prečnih kompetenc in formativnega spremljanja.

Projekt OBJEM v šolskem letu 2019/2020

V projektu OBJEM bo 19 razvojnih VIZ (vrtcev, OŠ in SŠ) oblikovalo didaktične pristope v podporo razvijanja bralne pismenosti in celovitemu razvoju kompetenc. Pri načrtovanju pristopov se bo po celotni vertikali izobraževanja načrtno in sistematično razvijalo bralne veščine, poglabljalo razumevanje prebranega, spodbujalo branje kot vrednoto in motiviranost za branje ter uvajalo gradnike bralne pismenosti.

V tem šolskem letu bodo na 40 implementacijskih VIZ-ih preizkušali primere didaktičnih pristopov, ki so jih oblikovali in preizkusili na razvojnih VIZ-ih ter podajali povratno informacijo nanje, imeli pa bodo tudi priložnost oblikovati in preizkusiti svoje. Člani projektnih timov na VIZ bodo izvajali kolegialne hospitacije in pri tem uporabili protokole, ki smo jih razvili v ta namen. Projektni timi bodo tako preraščali v učečo se skupnost.

Razvojni in implementacijski VIZ-i se bodo med seboj mrežili z namenom izmenjevanja učinkovitih pristopov in načinov delovanja projektnih timov.

Na VIZ-ih bo potekala tudi evalvacija dviga kompetenc za vključene učence/dijake, ki smo jih izbrali kot prioritetne: pismenost, učenje učenja in sodelovanje.

Organizirana bodo tudi delovna srečanja za vodje projektnih timov in ravnatelje ter usposabljanja za člane projektnih timov, na katerih bo poudarek na uvajanju gradnikov (motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil in odziv na besedilo, tvorjenje besedil in kritično branje) v pouk.

Projekt NA-MA POTI v šolskem letu 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 bodo v projektu NA-MA POTI  na 33 razvojnih VIZ (vrtci, osnovne in srednje šole) pripravljali in izvajali dejavnosti pri pouku (iz vsebin učnega načrta) v podporo razvoju naravoslovne in matematične pismenosti. Poudarek je na sistematičnem razvijanju procesnih znanj. Pri naravoslovni pismenosti bodo dejavnosti usmerjene v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje naravoslovno-znanstvenega raziskovanja, interpretiranje podatkov in dokazov, pri matematični pismenosti v reševanje problemov v raznolikih kontekstih (osebni, družbeni, strokovni, znanstveni), ki omogočajo matematično obravnavo (modeliranje).

Na 65 implementacijskih VIZ bodo dejavnosti, ki so jih razvili in pripravili na razvojnih VIZ, preizkušali in podajali povratno informacijo; imeli bodo možnost, da pripravijo tudi svoje dejavnosti.

Pri izvajanju dejavnosti bomo nadgradili delo preteklega šolskega leta, to je na ponovno sistematično izvajanje dejavnosti, ki se osredotočajo na naravoslovno znanstveno razlaganje (naravoslovnih) pojavov (pri naravoslovni pismenosti) in na matematično mišljenje, razumevanje in uporabo matematičnih pojmov, postopkov ter strategij in sporočanje kot osnovo matematične pismenosti.

Člani projektnih timov na VIZ bodo z medsebojnimi hospitacijami podpirali drug drugega in pri tem uporabili protokole, s katerimi so bili seznanjeni v preteklem šolskem letu. Projektni timi bodo z vsebinskim delom na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ postajali učeče se skupnosti.

Razvojni in implementacijski VIZi se bodo mrežili tako po vertikali kot horizontali, saj pri projektu NA-MA POTI dajemo velik poudarek na vertikali od vrtca do srednje šole, kot tudi povezovanju med sorodnimi izobraževalnimi stopnjami.

V šolskem letu 2019/20 načrtujemo delovna srečanja za ravnatelje in vodje projektnih timov, člane projektnih timov bomo povabili na izobraževanja, kjer bodo poglobljeno spoznavali vsebino naravoslovne in matematične pismenosti.

Več o dosedanjem poteku projekta tudi v novici.

Povabilo šolam v projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost

V tretjem letu delovanja projekta “Dijaki dijakom za varno mobilnost” vabimo šole k prijavi, ki bodo odprte do 10. oktobra 2019.

Več informacij o projektu “Dijaki dijakom za varno mobilnost”. Prijave lahko oddate pri koordinatorici projekta na Zavodu RS za šolstvo mag. Marti Novak.

Pogoj za prijavo v projekt je najmanj 5 prijavljenih dijakov 1. letnika, učitelj, ki koordinira delo kluba na šoli ter ravnatelj kot vodja projekta na šoli.

Cilji projekta so:

 • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujati k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

Klub Dijaki za varno mobilnost je neformalna oblika povezovanja dijakov na šoli. Osnovni namen kluba je medsebojno povezovanje, izmenjava ter širjenje znanja in izkušenj.

 

Zavod RS za šolstvo je nosilec akcije in koordinira delo. Pripravlja in ureja stičišče (spletna učilnica: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9469) za sodelujoče partnerje in sodelujoče srednje šole, kar bo omogočalo pregled nad aktivnostmi akcije, informiranje in koordiniranje. Za dijake bo pripravil spletno okolje GDocs in GSites.

Informativna predstavitev programa ERASMUS+

Ljubljana, 18.09.2019

Vabljeni v Hišo EU (Dunajska cesta 20, Ljubljana, poleg Gospodarskega razstavišča) v petek, 4. oktobra 2019, ob 13. uri, kjer bo potekala informativna predstavitev programa Erasmus+ za zaposlene v vrtcu, šoli, na fakulteti ali ljudski univerzi, knjižnici, muzeju in bi želeli svoje delo v izobraževanju obogatiti z izkušnjo v tujini,  to omogočiti svojim učečim se ali pa projektno idejo uresničiti v mednarodnem partnerstvu.

Vse to in še več vam omogoča Erasmus+ program Evropske unije. Gre za program sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa, ki ponuja marsikaj več kot le mobilnost študentov. Po tem je namreč še najbolj znan.

Erasmus+ informativna predstavitev je namenjena vsem, ki programa ne poznajo. Po predstavitvi boste vedeli, ali vašo idejo lahko uresničite v okviru programa in katera akcija v okviru Erasmus+ je prava za prijavo. S tem znanjem boste izbrali pravi seminar za prijavitelje, kjer boste nato izvedeli vse potrebno za konkretno prijavo na razpis Erasmus+ 2020.

Predstavitev bo trajala predvidoma do 15. ure, je brezplačna in bo v slovenskem jeziku. Prosimo, da svojo udeležbo najavite preko spletnega obrazca PRIJAVA.

Osnovnošolski festival Turizmu pomaga lastna glava in srednješolski festival Več znanja za več turizma

Turistična zveza Slovenije že vrsto let skupaj z Zavodom RS za šolstvo razpisuje osnovnošolski festival Turizmu pomaga lastna glava in srednješolski festival Več znanja za več turizma. Festivala vključujeta izdelavo turistične naloge, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. Dijaki pa posnamejo tudi promocijski spot.

V šolskem letu 2019/20 razpisujemo 34. festival Turizmu pomaga lastna glava. Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge na razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. Rok za prijavo na festival je 30. september 2019.

Prijavnica in pravilnik.

17. festival Več znanja za več turizma na temo FESTIVAL NAJ BO vključuje pisno predstavitev turističnega proizvoda, izdelavo promocijskega spota in predstavitev na sejmu Alpe-Adria. Rok za prijavo je 30. september 2019.

Prijavnica in pravilnik.

Natečaj Vseslovenski dan habitata

Natečaj v okviru VSESLOVENSKEGA DNEVA HABITATA 2019 poteka v okviru Meseca prostora v organizaciji Centra arhitekture Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča.

Svojo šolo/vrtec lahko na natečaj prijavite do petka, 4. oktobra 2019, s spletno prijavnico.

Prispevki morajo prispeti na spodnji naslov do ponedeljka, 14. oktobra 2019 (velja poštni žig s tem datumom), na naslov: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana.

Na pošiljki naj bo označeno: “NE ODPIRAJ – MESEC PROSTORA – VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2019”.

Če boste imeli kakršna koli vprašanja glede izvedbe akcije pišite na elektronski naslov.

Več informacij o natečaju.

Natečaj ob Svetovnem dnevu hrane

Ob obeležitvi Svetovnega dne hrane (WFD 2019), ki bo 16. oktobra 2019, je Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) razpisala natečaj za najboljši plakat za otroke in mladostnike od petega do devetnajstega leta starosti na letošnjo temo Svetovnega dneva hrane »Naša dejanja določajo našo prihodnost. Zdrava prehrana za odpravo lakote«.

Rok za sodelovanje na natečaju je 8. november 2019.

Več informacij na spletni strani FAO.

Natečaj "Pitch your project 2019!"

Evropska komisija želi aktivno vključiti mlade, ko bodo kmalu oblikovali trajnostno prihodnost Alp ter jih v  okviru Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) povabiti k natečaju “Pitch your project 2019!”, ki je na voljo vsem mladim med 16 in 25 leti.

Natečaj poteka pod sloganom “Tvoje Alpe! Tvoja prihodnost! Tvoja ideja!”

Iščejo inovativne ideje za odgovore (teme) na naslednja vprašanja:

 • Podnebne spremembe in naravne nesreče: kako se lahko lotimo izzivov, ki jih povzročajo podnebne spremembe in naravne ujme?
 • Zgodovina, identiteta in povezovanje: kako lahko raziskujemo, razvijamo in uporabljamo kulturne značilnosti alpske regije?
 • Zelena ekonomija: kako lahko združimo gospodarsko rast, trajnostni razvoj in varstvo okolja?
 • Narava in okolje: kako lahko zaščitimo in trajnostno uporabljamo bogate alpske naravne vire? Kako lahko zmanjšujemo odpadke, odlagamo plastiko v vsakdanjem življenju in izkoristimo biorazgradljive materiale?
 • Mobilnost in energija: kako lahko dosežemo prehod na trajnostne alternative?

Zakaj sodelovati?

 • Ker lahko predstaviš svojo projektno idejo širokemu občinstvu alpskih navdušenih strokovnjakov in odločevalcev,
 • za izmenjavo idej o alpski regiji s podobno mislečimi v Milanu,
 • da bi pridobila denar za izvedbo svoje projektne ideje,
 • za podporo pri izvedbi tvoje ideje in skozi njo oblikovati alpsko območje prihodnosti!

Trije najboljši projekti bodo prejeli nagrado Evropske unije za nadaljnje izvajanje nagrajenih projektov ter denarno nagrado 5.000, 3.000 oziroma 2.000 evrov. Prijavitelji 15 naslednjih uvrščenih projektov bodo dobili priložnost, da odpotujejo v Milano in sodelujejo na letnem forumu.

Prijava

Vloga mora biti oddana v pisni obliki v angleškem jeziku do 31. oktobra 2019. Prijavo najdete tukaj.

Več informacij o natečaju pa je na voljo na spletni strani natečaja.

Natečaj "Naravne in druge nesreče - Bolje pripravljen kot poplavljen"

V šolskem letu 2019/2020 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpisuje že 24. nagradni natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema letošnjega natečaja je »Bolje pripravljen kot poplavljen!«.

Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem osnovnih šol ter učencem osnovnih šol s prilagojenim programom. Mladi naj pišejo ali rišejo o tem, kako jim je preventivno znanje in ravnanje pomagalo preprečiti nesrečo ali pa jim je pomagalo, da so pred, med ali po nesreči pravilno ravnali in s tem pripomogli k zmanjšanju škode oziroma so sebi ali nekomu drugemu rešili življenje.

Maja 2020 bo URSZR organizirala zaključno prireditev državnega natečaja, na kateri bo 35–im najboljšim avtorjem likovnih in pisnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade, priznanja in potrdila.

Dodatne informacije o natečaju.

Letošnji natečaj poteka v okviru kohezijskega projekta „Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav”. Projekt (nagrade na natečaju) sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Natečaj Zlato srce središča srca Slovenije

Društvo GEOSS v sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc tudi v šolskem letu 2019/2020 objavlja razpis Zlato srce središča srca Slovenije, namenjen šolam, ki s svojim vsakodnevnim utripom odločilno vplivajo na razvoj kulture in srčne kulture svojega lokalnega okolja, hkrati pa neizmerno bogatijo slovensko kulturo in svojo oziroma našo skupno domovino.

Več o razpisu si lahko preberete na povezavi.

Spretnosti za prihodnost

Na evropskem festivalu znanosti, Science on Stage 2019 (Znanost na odru) bo 450 učiteljev sodelovalo pri oblikovanju izobraževanja prihodnosti.

Tridnevni izobraževalni festival bo potekal od 31. oktobra do 3. novembra 2019 v portugalskem mestu Cascais. V skladu z geslom “Spretnosti za prihodnost” se bo 450 učiteljev iz več kot 30 držav združilo in predstavilo ter izmenjalo svoje inovativne učne koncepte na sejmu, v delavnicah in kratkih predavanjih. Učitelji bodo za učitelje predstavili različne praktične učne ideje, kot so npr. matematične kartice, okolju prijazne baterije in simulator hišnih ljubljencev.

Slovenija bo sodelovala na festivalu Science on Stage 2019 s štirimi učitelji iz dveh osnovnih in dveh srednjih šol; to so: Renata Flander z OŠ Davorina Jenka, Daša Sojer z OŠ Domžale, Alenka Perko Bašelj z Gimnazije Moste in Branko Koprivnikar s skupino zaslužnih dijakov z Gimnazije Litija. Udeleženci so se za nacionalno delegacijo kvalificirali s predhodnim selekcijskim postopkom v Ljubljani na 24. slovenskem festivalu znanosti lani (26. september 2019). Z izjemnimi idejami in projekti, kot so, Tanin – strojilo, črnilo ali zdravilo; Milni mehurčki in les; Večerja za dva; Videl, premislil, odklenil – GimLit Fortress, so omenjeni učitelji prepričali mednarodno žirijo na slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo in premagali 12 drugih tekmovalcev.  Festivala Science on Stage 2019 se bosta udeležili tudi izbrana članica za mednarodno komisijo ocenjevanja predstavljenih projektov, dr. Vesna Ferk Savec, redna profesorica Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani in nacionalna koordinatorica Znanost na odru Slovenija, mag. Nika Cebin.

Več informacij.

Festival mobilnosti Garaža

Garaža 2020. Obračamo na bolje!

Festival mobilnosti Garaža bo 11. junija 2020 v Centru Stožice v Ljubljani prvič zbral 5.000 mladih – dijakov in dijakinj s celotne Slovenije z ambicijo: obračamo na bolje! Z novo izkušnjo »Kaj če..?« bo ponudil doživetje odgovornosti in sporočilnost, da imajo dejanja posledice.

Projekt naslavlja izziv pasivnosti mladih in njihove odgovornosti za družbo, ki jo gradimo. Glavni namen dolgoročno in trajnostno zasnovanega festivala mobilnosti je:

 • aktivacija mladih,
 • spodbuda k odgovornosti in
 • zavedanje njihove močne vloge v svetu.

Vključenost sodelujočih: mladih, učiteljev in širše javnosti, predstavlja del ozaveščanja o mobilnosti prihodnosti, odgovornem pitju, širšem pomenu odgovornosti in odločanja ter prevzemanja posledic odločitev.

S ciljem vključevanja mladih in načelih Šole 21. stoletja bo 6. decembra 2019 potekal idejni dan. Nanj vabimo zainteresirane študente in dijake, ki bodo v sodelovanju z mentorji sodelovali pri idejah za izvedbo programa doživetij: takih, ki zanimajo njih in vrstnike ter bodo mlade spodbudile k aktivnemu razmišljanju in delovanju v dobro njih in skupnosti.

Interdisciplinaren, medgeneracijski (VŽU), inovativen, komunikacijski projekt Garaža se razvija pod okriljem nacionalne organizacije AMZS in mreže partnerjev. V razvoj so aktivno vključeni mladi, s podporo mentorjev iz sodelujočih organizacij  po načelu: »Mi smo organizatorji ali podporniki (mentorji), mladi so zvezde.«  V sodelovanju z Zavodom za šolstvo bodo na dogodku podeljena priznanja Dijak dijakom za varno mobilnost.

Organizator prosi, da 6. december 2019 in 11. junij 2020 vključite v šolski koledar –  da skupaj obračamo na bolje! Projekt lahko spremljate na www.amzs.si.

23. 09. 2019
25. 09. 2019
Osrednja prireditev ob evropskem dnevu jezikov
Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana
26. 09. 2019
23. 10. 2019
5. konferenca za učitelje naravoslovnih predmetov – NAK: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost
Kongresni center v Hotelu Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter