domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Projekt NA-MA POTI

(NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost)

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

Dejavnosti v projektu
V projektu bomo analizirali stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki bomo razvili in preizkusili didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bomo krepili s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševali bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključevali in uporabljali IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjali bomo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljševali odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih bomo izhajali tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.
Ugotovljeni problemi in izzivi, ki se odražajo v potrebah po:

 

 

 

 

 

 • sistematičnem uvajanju naravoslovne in matematične pismenosti (z vključeno finančno pismenostjo) po celotni izobraževalni vertikali, z ustreznimi didaktičnimi pristopi (npr. učenje z raziskovanjem), vključevanjem avtentičnih situacij in povezovanjem naravoslovno-matematičnega področja z drugimi področji,
 • soočanju s kompleksnimi avtentičnimi problemi in s strategijami reševanja le-teh, z več poudarka na procesnih znanjih in vertikalnem pristopu,
 • sistematičnem vertikalnem razvijanju kritičnega mišljenja, z več zahtevnejšimi dejavnostmi,
 • premišljenem kroskurikularnem razvijanju digitalne pismenosti v okviru vseh pismenosti, s poudarkom na avtonomni rabi IKT za reševanje problemov ter algoritmičnem mišljenju,
 • ukvarjanju z odnosi do naravoslovja in matematike na vseh ravneh in vpeljevanju ustreznih didaktičnih pristopov za dvig motivacije,
 • sistematičnem in rednem povezovanju med strokovnimi delavci v VIZ za kvalitetnejše dosežke učencev.
Pričakovani rezultati
 • poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti,
 • razviti in pripravljeni vertikalni izvedbeni kurikuli VIZ za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja
 • metodologija in instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov naravoslovne in matematične pismenosti.
 • izvedena spremljava in evalvacija napredka naravoslovne in matematične pismenosti učencev ter priprava evalvacijskih poročil o napredku kompetenc.
 • priporočilo za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.
 • vzpostavljeno sodelovalno timsko delo na VIZ in
 • oblikovane regijske mreže VIZ v območnih enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj in obetavnih praks.

Gradiva: Matematična pismenost: Opredelitev, gradniki s podgradniki in opisniki Naravoslovna pismenost: Opredelitev, gradniki in podgradniki

Konzorcijski partnerji
V projektu sodeluje poleg ZRSŠ še 7 fakultet in 97 vzgojno-izobraževalnih zavodov, od tega 33 razvojnih in 64 implementacijskih.
Organizacija projekta
V projektu delujejo strateški, razvojna in delovni timi, v katerih sodelujejo predstavniki ZRSŠ, fakultet, ravnatelji ter strokovni delavci VIZ.

Strateški tim
 • predstavniki ZRSŠ
 • predstavniki fakultet
 • predstavniki VIZ – ravnatelji razvojnih VIZ,
Razvojni tim
 • predstavniki ZRSŠ
 • predstavniki fakultet
 • predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ.
Delovni timi
 • predstavniki fakultet
 • predstavniki ZRSŠ
 • predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ
Zavod RS za šolstvo (poslovodeči konzorcijski partner)
Univerza v Ljubljani
 1. Pedagoška fakulteta Ljubljana
 2. Fakulteta za matematiko in fiziko
 3. Fakulteta za elektrotehniko
 4. Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Mariboru
 1. Pedagoška fakulteta Maribor
 2. Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor
Univerza na Primorskem
 1. Pedagoška fakulteta Koper
Vrtci
 1. JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje
 2. Kranjski vrtci
 3. Osnovna šola heroja Janeza Hribarja in vrtec Polhek – Stari trg pri Ložu
 4. Osnovna šola Kerenčičevih Pesnica, vrtec Pesnica
 5. Osnovna šola Orehek Kranj, vrtec
 6. OŠ Franja Goloba Prevalje, Enota vrtec Krojaček Hlaček
 7. OŠ Prebold, Vrtec Prebold
 8. OŠ Sodražica, vzgojno varstveni oddelek
 9. Otroški vrtec Ajdovščina
 10. Vrtci občine Moravske Toplice
 11. Vrtec Brusnice
 12. Vrtec Črnuče
 13. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
 14. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
 15. Vrtec Murska Sobota
 16. Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki
 17. Vrtec pri OŠ Istrskega odreda Gračišče
 18. Vrtec pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
 19. Vrtec pri OŠ Voličina
 20. Vrtec Tezno Maribor
 21. VVZ Slovenj Gradec
Osnovne šole
 1. Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika
 2. Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
 3. Osnovna šola Brinje Grosuplje
 4. Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
 5. Osnovna šola Elvire Vatovec Prade Koper
 6. Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
 7. Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
 8. OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
 9. OŠ Bojana Ilicha Maribor
 10. OŠ Borcev za severno meja Maribor
 11. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
 12. OŠ Dolenjske Toplice
 13. OŠ Draga Bajca Vipava
 14. OŠ Dušana Flisa Hoče
 15. OŠ Franceta Prešerna Maribor
 16. OŠ Franja Goloba Prevalje
 17. OŠ Griže
 18. OŠ Gustava Šiliha Laporje
 19. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
 20. OŠ Jarenina
 21. OŠ Kapela
 22. OŠ Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj
 23. OŠ Kobilje
 24. OŠ Lovrenc na Pohorju
 25. OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
 26. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
 27. OŠ Naklo
 28. OŠ Polzela
 29. OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
 30. OŠ Sava Kladnika Sevnica
 31. OŠ Selnica ob Dravi
 32. OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
 33. OŠ Sladki Vrh
 34. OŠ Središče ob Dravi
 35. OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
 36. OŠ Turnišče
 37. OŠ Vide Pregarc
 38. OŠ Voličina
Srednje šole

 

 1. Biotehniški center Naklo
 2. Dvojezična srednja šola Lendava
 3. EGSŠ Radovljica
 4. Ekonomska šola Murska Sobota
 5. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
 6. Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
 7. Gimnazija Ledina
 8. Gimnazija Nova Gorica
 9. Gimnazija Poljane
 10. Gimnazija Šentvid Ljubljana
 11. Gimnazija Vič
 12. Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (elektro in pomorska šola)
 13. Ginnasio Antonio Sema Pirano – Gimnazija Antonio Sema Piran
 14. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
 15. I. gimnazija v Celju
 16. II. gimnazija Maribor
 17. Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper (ekonomska gimnazija)
 18. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (zdravstvena nega)
 19. Srednja šola Domžale
 20. Srednja šola Izola (zdravstvena nega)
 21. Srednja šola Jesenice
 22. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
 23. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
 24. Srednja tehniška šola Koper
 25. Srednja trgovska šola Maribor
 26. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
 27. Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 28. Srednja šola za oblikovanje Maribor
 29. ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
 30. ŠC Nova Gorica- Gimnazija in zdravstvena šola
 31. ŠC Ravne na Koroškem
 32. Škofijska gimnazija Vipava
 33. Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
 34. Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
 35. Šolski center Postojna (gimnazija)
 36. Šolski center Šentjur
 37. Šolski center Velenje
 38. Šolski center Velenje, strojna šola

 

Informacija v angleškem jeziku/The main purpose of the project

 

 

NA-MA POTI – SCIENTIFIC AND MATHEMATICAL LITERACY: THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AND PROBLEM-SOLVING

The main purpose of the national project is to develop and test pedagogical approaches and strategies for Scientific and Mathematical Literacy with promoting Critical Thinking and Problem-Solving and efficient use of ICT. It focuses on comprehensive and sustainable vertical and horizontal development of scientific, mathematical and other literacy (financial, digital, reading, media, etc.) of pupils/students from kindergartens, primary and secondary schools.

Main goals of the project are:

 • evolving and implementing pedagogical/didactic approaches and strategies (models) for developing scientific, mathematical and other literacy (financial, digital, media, reading, etc.) with the active participation of pupils
 • equipping and supporting teachers to implement critical thinking and interdisciplinary solving of complex authentic problems by using ICT, gamification and programming through cross-curricular cooperation
 • creating opportunities to develop students’ positive attitude to science and mathematics in a supportive environment (for students, teachers, heads of schools)
 • fostering teamwork of practitioners and experts at all education levels (kindergartens, schools, etc.) in development and implementation

RESEARCH INFORMATION

 • proven examples of good practices, developed didactic approaches and pedagogical strategies for developing scientific and mathematical literacy, that contribute to the development of critical thinking and problem-solving
 • vertical (and horizontal) executive curricula for developing scientific and mathematical literacy within a single kindergarten or school
 • methodology and instruments for monitoring, measuring and evaluating pupils’ progress in scientific and mathematical literacy

TEACHER INFORMATION

Development of supportive environments for kindergartens, schools, teachers, head teachers, students with:

 • implementing team/study groups for teachers and head teachers and making a stronger connection between collaborative approaches for learning
 • supporting and encouraging teachers to reflect and practice
 • stimulating professional learning communities including teachers and head teachers of all levels of pre-university education in regional work sessions in which colleagues support colleagues.

Duration of the project: November 4th 2016 – June 30th 2022

Consortiums of partners (all types of major stakeholders in formal general education):

 • National Education Institute Slovenia – project management,
 • Educational institutions (98): 21 kindergartens, 39 elementary schools, 38 secondary schools (development and implementation kindergartens and schools)
 • University of Ljubljana: Faculty of Education Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Faculty of Mathematics and Physics, Faculty of Electrical Engineering,
 • University of Primorska: Faculty of Education Koper,
 • University of Maribor: Faculty of Education Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics

Email: nama.poti@zrss.si

 

 

Finančna podpora

 

 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vodja projekta: Jerneja Bone

E-pošta: nama.poti@zrss.si

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter