domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Projekt POGUM

(POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih)

O projektu

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.
Ključna cilja javnega razpisa sta:
– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
– opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.
V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav na tekmovanje v podjetništvu ipd. V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu z premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja, projekt omogoča:
• da bi učenci starši, lokalne skupnosti in družba v celoti povečala pozornost k oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske pot in pri njej vztrajati, sposobnosti kombinirati skrb zase s skrbjo za druge in za okolje;
• ob tem naj šola krepi še sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd.
Šolarjem in strokovnemu osebju (učiteljem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim in vodstvenim delavcem v osnovnih šolah) želimo omogočiti razumevanje kompetence podjetnosti, da bi jo uspešno implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti, ki jih šole izvajajo v času šolanja šoloobveznih otrok. To bomo dosegli tako, da bomo v razvojnih timih konzorcijskih partnerjev, razvili modele razvijanja podjetnosti, jih preizkusili, spremljali, ovrednotili in izvajali prožen prehod med izobraževanjem in okoljem (za boljše vključevanje šole v okolje z različnimi zainteresiranimi akterji v okolju). Želimo, da kompetenca podjetnosti in inovativnosti postala del kulture okolja.
Mladim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

Konceptualni model kompetence podjetnosti

Je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJA. Razvoj posamezne veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnih timov v projektu usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in inovativnosti. Poleg tega, bo v projektu sočasno potekala razvojna skupina pedagoškega vodenja s poudarkom na vzpostavitvi in vodenju učeče se skupnosti.

Dejavnostmi projekta bodo sledile k doseganju rezultatov projekta

Vsebinsko-konceptualni del:
• Konceptualizacija kompetence podjetnosti v šolskem prostoru RS pri vključevanju
podpornega okolja, kar je osnova za vzpodbujanje trajnostnega razvoja.
• Dokument za spremljanje in analizo stanja razvijanja kompetence podjetnosti na ravni osnovne šole.
• Razviti model(i) za razvijanje kompetence podjetnosti na osnovi kompetenčnega okvira na vseh štirih
področjih (okolje, sociala, kultura in gospodarstvo).
• Pripravljeni načini ugotavljanja lastnih močnih področij za učence na poti karierne orientacije.
Pedagoško-didaktični del:
• Razvite strategije, didaktični pristopi oz. prakse za razvijanje kompetence podjetnosti v osnovni šoli.
• Didaktični materiali in programi usposabljanja strokovnih delavcev (v obliki delavnic, predavanj, aktivnosti na daljavo).
• Razviti materiali za razvijanje kompetence podjetnosti na ravni šole in razreda.
• Publikacija didaktičnih gradiv za širšo uporabo v slovenskih osnovnih šolah.
• Oblikovana javna interaktivna spletna stran z naborom rezultatov projekta za razvoj kompetence podjetnosti po zaključenem projektu.

Na ravni države je MIZŠ skrbnik za izvajanje projekta preko strateškega sveta. Ta je neposredno povezan s strateškim timom projekta, ki sprejema ključne odločitve dela v projektu.

Razvojni tim: Konceptualizacija kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter trije delovni timi: Ideje in priložnosti; Viri; Akcija; usmerjajo in povezujejo aktivnosti v projektu med šolami in ostalimi člani konzorcija.

V okviru vsake organizacijske enote ZRSŠ deluje mreža konzorcisjkih partnerjev (3 ali 4 razvojne šole ter 9 ali 10 implementacijskih šol in ostali člani konzorcija), ki implementirajo ideje in načrtovane aktivnosti v procesu razvijanja kompetence podjetnosti skozi učno prakso. Na način, da skozi učni proces učenci rešujejo dejanske probleme lokalne skupnosti, se oblikuje proces prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

Konzorcijski partnerji

Zavod republike Slovenije za šolstvo – poslovodeči v konzorciju
Izobraževalne ustanove (120 osnovnih šol – 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol);
Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta Ljubljana;
Univerza na Primorskem: Pedagoška fakulteta Koper;
Šola za ravnatelje;
CEED SLOVENIJA in Gospodarska zbornica Slovenije (področje gospodarstva);
Simbioza Genesis (socialno področje);
Zveza kulturnih društev Slovenije (področje kulture);
Center arhitekture Slovenija
Institut Jožef Srefan (okoljevarstveno področje);

Razvojni vzgojno izobraževalni zavodi

1. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
2. CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ
3. OSNOVNA ŠOLA CELJE
4. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
5. OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC
6. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA
7. OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA
8. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ
9. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
10. OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC-ŠENTJUR
11. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA
12. OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI
13. OSNOVNA ŠOLA LAVA
14. OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
15. OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
16. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
17. OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD
18. OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ
19. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA
20. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
21. OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE
22. OŠ CERKLJE OB KRKI
23. OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI
24. OŠ III MURSKA SOBOTA
25. OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE
26. OŠ KANAL
27. OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA
28. OŠ SOLKAN
29. OŠ TABOR LOGATEC
30. OŠ TREBNJE

Implementacijski vzgojno izobraževalni zavodi

1. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
2. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA LENDAVA II.
3. OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO
4. OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA
5. OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
6. OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN
7. OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
8. OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT
9. OSNOVNA ŠOLA BISTRICA
10. OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA ŠMARTNO
11. OSNOVNA ŠOLA BREG
12. OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI
13. OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
14. OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
15. OSNOVNA ŠOLA DOB
16. OSNOVNA ŠOLA DR. ALEŠ BEBLER-PRIMOŽ HRVATINI
17. OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA
18. OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO
19. OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA
20. OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR
21. OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
22. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
23. OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE
24. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
25. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE
26. OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE
27. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA
28. OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI
29. OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
30. OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA
31. OSNOVNA ŠOLA JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA
32. OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA
33. OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
34. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE
35. OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA
36. OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA
37. OSNOVNA ŠOLA KRIŽE
38. OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
39. OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR
40. OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE
41. OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER
42. OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT
43. OSNOVNA ŠOLA LOČE
44. OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR
45. OSNOVNA ŠOLA MARTINA KONŠAKA MARIBOR
46. OSNOVNA ŠOLA MATIJE ČOPA KRANJ
47. OSNOVNA ŠOLA METLIKA
48. OSNOVNA ŠOLA MEŽICA
49. OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
50. OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA
51. OSNOVNA ŠOLA NAZARJE
52. OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI
53. OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE
54. OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
55. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA
56. OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ
57. OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ
58. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR
59. OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID
60. OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA – MESTO
61. OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
62. OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ
63. OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ
64. OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC
65. OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD
66. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
67. OŠ ANGELA BESEDNJAKA
68. OŠ APAČE
69. OŠ BREŽICE
70. OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN
71. OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
72. OŠ DOBROVO
73. OŠ DR. A. TRSTENJAKA NEGOVA
74. OŠ DRSKA
75. OŠ FRAM
76. OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR
77. OŠ GRAD
78. OŠ HAJDINA
79. OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, PODRUŽNICA CVETKA GOLARJA
80. OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI
81. OŠ KAPELA
82. OŠ KUZMA
83. OŠ MOKRONOG
84. OŠ SVETI JURIJ
85. OŠ ŠEMPAS
86. OŠ ŠENTJERNEJ
87. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA
88. OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA
89. OSNOVNA ŠOLA MISLINJA
90. OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO

Organizacija projekta

Vodja projekta: Tatjana Krapše

Strateški tim
Sestava:
• predstavniki ZRSŠ,
• predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev brez VIZ,
• predstavniki VIZ – ravnatelji.

Razvojni tim
Sestava:
• predstavniki ZRSŠ,
• predstavniki fakultet in PI ter
• predstavniki strokovnih delavcev razvojnih VIZ.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter