domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove maj 2017

Uspešna kandidatura na razpisih ESS projektov

Zavod RS za šolstvo je v letu 2017 uspešno kandidiral na razpise ESS-projektov in je na razpisu Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc pridobil dva projekta: Bralna pismenost in razvoj slovenščine (znotraj sklopa Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost) ter Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov. V prvem projektu poleg fakultet in javnih zavodov kot konzorcijski partner sodeluje 52, v drugem pa 96 (razvojnih in implementacijskih) šol.
Zavod RS za šolstvo bo v projektih, pridobljenih na omenjenem razpisu, sodeloval tudi kot konzorcijski partner, in sicer v projektu Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega, sodelovalnega učenja in formativnega ocenjevanja ter v projektu Večjezičnost (znotraj sklopa Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost). Zavod RS za šolstvo je od leta 2016 partner tudi v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Projekt "Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018"

V projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, ki ga je Zavod RS za šolstvo pridobil v letu 2016, že nekaj mesecev potekajo za šole brezplačna usposabljanja. Pripravljenih in razpisanih je 123 seminarjev v trajanju od enega do deset dni. Vsa usposabljanja so razpisana na ustaljen način – v programu KATIS, prek katerega tečejo tudi prijave. V okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 bo Zavod RS za šolstvo organiziral 3. konferenco za ravnatelje, namenjeno aktualnim vsebinam pedagoškega vodenja na področju predšolske vzgoje, osnovne in srednje šole ter usmeritvam za delo v šolskem letu 2017/18.
Program bo objavljen v naslednjem rednem mesečnem obvestilu in na spletni strani www. zrss.si. Prijave bodo odprte od 1. 6. 2017 v programu KATIS.

Sofinanciranje mednarodne dejavnosti

12. maja 2017 bo v Uradnem listu in na spletni strani ZRSŠ objavljen razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju. Z razpisom želimo prispevati k razvoju inovativnih pristopov pri učenju in razvoju ključnih zmožnosti, v sodelovanju s partnerji v tujini. Rok za prijavo bo do 26. maja 2017, do 12. ure.

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017
V Uradnem listu RS je bil 10. februarja 2017 objavljen Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017, ki je objavljen tudi na spletni strani MIZŠ. Gre za najvišje državne nagrade na področju vzgoje in izobraževanja, ki se podeljujejo predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju. Vlogo je potrebno posredovati do 26. maja 2017, do 9. ure.
Predvidena usposabljanja v okviru ESS-projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«, ki jih bo Zavod RS za šolstvo izpeljal v maju in juniju 2017

Prijava in več informacij o posameznem seminarju

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO UČENJU ZA PEDAGOŠKE VODJE

Koordinatorica: Ada Holcar Brunnauer

Kotizacije ni.

 

IZZIVI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z OTROKI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN POSEBNIMI POTREBAMI

Koordinatorica: Andreja Vouk

Kotizacije ni.

 

POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – IZZIVI IN PRILOŽNOSTI PRI DRUŽBOSLOVJU

Koordinatorica: Jožica Gramc

Kotizacije ni.

 

RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU

Koordinatorica: Marta Novak

Kotizacije ni.

 

POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – FRANCOŠČINA IN ITALIJANŠČINA

Koordinatorica: Simona Cajhen

Kotizacije ni.

DIDAKTIČNI PRISTOPI IN UČNA GRADIVA PRI ZGODNJEM UČENJU TUJEGA JEZIKA

Koordinatorica: Suzana Ramšak (suzana.ramsak@zrss.si)

Kotizacije ni.

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO UČENJU III – VKLJUČEVANJE OTROK V PROCES VREDNOTENJA IN SAMOVREDNOTENJA

Koordinatorica: Karmen Usar

Kotizacije ni.

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO UČENJU I: AKTIVNA VKLJUČENOST OTROK V VIZ PROCES V VRTCU

Koordinatorica: Fanika Fras Berro

Kotizacije ni.

 

RAZVIJANJE ZGODNJE PISMENOSTI IN FORMATIVNO SPREMLJANJE V VRTCU

Koordinatorica: Nives Zore

Kotizacije ni.

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO UČENJU V VRTCU II: POMEN POVRATNE INFORMACIJE V OTROKOVEM PROCESU UČENJA

Koordinatorica: Edita Bah Brglez

Kotizacije ni.

 

POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV – PORTFOLIJO PRI LIKOVNI UMETNOSTI: ALTERNATIVNA OBLIKA VREDNOTENJA ZNANJA IN PRISTOP K SPODBUJANJU IN RAZVIJANJU KREATIVNOSTI

Koordinatorica: Nina Ostan

Kotizacije ni.

 

POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V OKVIRU JEZIKOVNE POLITIKE ŠOLE

Koordinatorica: Lucija Rakovec

Kotizacije ni.

 

OD FONOLOŠKEGA OZAVEŠČANJA DO BRANJA IN PISANJA PRI ZGODNJEM UČENJU TUJEGA JEZIKA

Koordinatorica: Berta Kogoj

Kotizacije ni.

 

IZOBRAŽEVANJE ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV ZA DELO V SISTEMU COBISS, PREHOD NA COBISS I, II IN III

Koordinatorica: Romana Fekonja

Kotizacije ni.

 

KONFERENCA ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV

Koordinatorica: Romana Fekonja

Kotizacije ni.

 

OCENJEVANJE PISNEGA DELA IZPITA IN USTNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA POKLICNI MATURI

Koordinatorica: Mira Hedžet Krkač

Kotizacije ni.

 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE – STROKOVNI DELAVCI (UČITELJI)

Koordinatorica: Silva Kos Knez

Kotizacije ni.

 

 

Seminarji ZRSŠ v maju in začetku junija 2017

Seminar OPISNO OCENJEVANJE V 1. IN 2. RAZREDU OŠ ‒ nadaljevalni

Maribor, 10. 5. 2017, (rok prijave 5. 5. 2017), trajanje 8 ur, ovrednoten z 0,5 točke

Kotizacija: 21, 20 EUR

Koordinatorica: Sandra Mršnik     Več

Pogoj za udeležbo na seminarju je opravljen seminar Opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu OŠ.

 

Seminar: OCENJEVANJE PISNEGA DELA IZPITA IN USTNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA POKLICNI MATURI

Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, 19. 5. 2017, trajanje 8 ur

Kotizacije ni.

Koordinatorica: Mira Hedžet Krkač   Več

Študijska srečanja za osnovnošolske učitelje naravoslovnih predmetov, matematike, športa in glasbene umetnosti v šolskem letu 2017/2018

V novo šolsko leto, v avgustu 2017, bomo vstopili z novim modelom študijskih srečanj za osnovnošolske učitelje naravoslovnih predmetov, matematike, športa in glasbene umetnosti. Prijave na študijsko srečanje bodo odprte od 1. do 24. junija 2017. O razvrstitvi v posamezno delavnico vas bomo obvestili v zadnjem tednu junija.
Osemurna dopoldanska srečanja se bodo izvajala v štirih regijskih centrih, na treh različnih lokacijah. Učitelji boste razvrščeni v tri podskupine:
– V 1. podskupino boste vabljeni učitelji naravoslovja, gospodinjstva, biologije in kemije, ki se boste poleg skupnega uvodnega dela lahko – v nadaljevanju – udeležili treh različnih delavnic. Izbrali boste lahko eno izmed štirih delavnic iz predmetnih področij: NAR, BIO, KEM, GOS in eno Scientix delavnico.
– V 2. podskupino boste vabljeni učitelji tehnike in tehnologije, fizike, računalništva in matematike. Po skupnem uvodnem delu se bo posebej izvajala delavnica matematike – zgolj za učitelje, ki poučujejo samo matematiko. Ostali učitelji se boste lahko v nadaljevanju udeležili dveh različnih delavnic. Izbirali boste lahko med štirimi delavnicami s predmetnih področij: FIZ, TIT, RAČ, MAT in eno Scientix delavnico.
– V 3. podskupino boste vabljeni učitelji športa in glasbene umetnosti, ki se boste po skupnem, uvodnem delu, razdelili v dve skupini (ŠPO, GUM) in skupaj s svojimi svetovalci nadaljevali s študijskim srečanjem predmeta.
Prijaviti se bo mogoče v kateremkoli regijskem centru – do zapolnitve mest. Glede na prijave vas bomo razvrstili v želene delavnice. Izvajale se bodo zgolj tiste delavnice, kjer bo zadostno število prijav.
Z modelom smo želeli zadostiti želji večine učiteljev, in sicer, da lahko z enodnevnim izobraževanjem opravite vse naloge in si pridobite potrdilo, ovrednoteno z 0.5 točke, da se izognete večkratnemu poslušanju teme, ki je »rdeča nit« študijskih srečanj in da z enim obiskom pridobite informacije pri večini predmetov, ki jih poučujete. Avgust je čas, ko se takšen model na šolah najlažje izvede in ko se lahko predstavljene novosti in ideje najlažje prenesejo v prakso.
Razporeditev izvedb študijskih srečanj: Regijski center Datum izvedbe 1. podskupina (NAR-BIO-KEM-GOS) 2. podskupina (TIT-RAČ-FIZ-MAT) 3. podskupina (ŠPO-GUM)
VZHOD: 24. 8. 2017
Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3
ZAHOD: 23. 8. 2017
Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3
SEVER: 25. 8. 2017
Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3
JUG: 28. 8. 2017
Lokacija 1 Lokacija 2 Lokacija 3
Opomba: Lokacije izvedb oz. šole, na katerih bodo potekala študijska srečanja posameznih podskupin, bomo objavili naknadno.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter