domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Novosti iz Založbe: junij 2018

Geografija v šoli 2/2018
 • Vključujoča šola – nekateri poudarki z vidika geografije
 • Kako poučevati geografijo učence in dijake s posebnimi potrebami
 • Od Celja do Logarske doline – avtentična naloga s prvinami formativnega spremljanja
 • Terensko delo kot del praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu geografija
 • Geografska ekskurzija z aktivno soudeležbo dijakov – Cerkniško jezero in Škocjanske jame
 • Kompas in trije severi
 • 26 let Geografije v šoli – intervju z Nevenko Cigler
 • Pojmografija ali geografija
 • Zunajnivojsko križanje vodotokov
Fizika v šoli 1/2018
 • “Zmorem in hočem več”: nadarjen učenec pri pouku?
 • Planeti v dvozvezdjih
 • Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike
 • Zgodba o uspehu
 • Izkušnje z izdelavo fizikalnega sefa in s tekmovanjem “Videl, premislil, odklenil!”
 • Slovenski turnir mladih fizikov
 • Kaj pa en YPT v razredu?
 • Fizikalne vsebine za dijake v Mafijskem vikendu
 • Nadarjeni učenci in fizika
 • Energija III: Toplota, delo in notranja energija
 • Nadarjenost je dolg do človeštva
Vzgoja in izobraževanje 3-4/2018
 • Kakšno mesto imajo v šoli čustva in odnosi?
 • Učitelj kot pomemben drugi in kot (so)organizator vrstniškega konteksta: kako brezpogojno sprejemati in ne izgoreti
 • Kako do spodbudne in vključujoče razredne klime z razvijanjem empatije?
 • Pomen dobrih socialnih odnosov med učitelji in učenci in učiteljeve odnosne kompetence
 • Povezanost prijateljstva v mladostništvu s socialno sprejetostjo in osamljenostjo
 • Pomen bližine v interakciji med učitelji in dijaki pri pouku slovenščine v gimnaziji
 • Primarna preventiva nasilja in zlorabe otrok – kaj deluje in zakaj je preventiva tako pomembna?
 • Razvijanje socialno-emocionalnih kompetenc s pomočjo metode čuječnost pri osebah s posebnimi potrebami
 • Vloga čustveno-motivacijskih dejavnikov pri vedenju opazovalcev MVN
 • Družinsko branje kot socialni kontekst za razvoj in učenje otrok
 • Organizacijski ukrepi za izboljšanje socialne vključenosti učencev na šoli
 • Strategije za vključevanje socialno zavrnjenega učenca v skupino vrstnikov
Učiteljev glas 2/2018 (priloga revije VIZ)
 • Soustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja: varovalni dejavniki in spoštovanje otroštva
 • Čustveno opismenjevanje v vzgojno-izobraževalnih procesih
 • Učinkovitost programa razvoja socialnih spretnosti pri učencih
 • Čustvene in socialne kompetence strokovnih delavcev: (spregledani) dejavnik v razvoju strokovnih delavcev ter učencev
 • Čuječnost in čustvena pismenost v OŠ – prednosti in pasti
Šolsko svetovalno delo 1/2018

Vodilna tema: Begunci in priseljenci v Sloveniji

 • Otroci prosilcev za mednarodno zaščito ter otroci z mednarodno zaščito v vrtcih v Sloveniji
 • Vloga šolskega svetovalnega delavca pri delu z učenci begunci in priseljenci
 • Problemi opredeljevanja in prepoznavanja dvojno izjemnih učencev
 • Vodstvo šole in participacija svetovalne službe
 • Izbrani primeri nalog za spodbujanje kritičnega mišljenja pri svetovalnem delu v OŠ
Slovenščina v šoli 1/2018
 • Zunanja diferenciacija književnega pouka v OŠ in SŠ
 • Slovenski znakovni jezik in njegova raba
 • Primer obravnave Fontainove basni Mravlja in muren za učence priseljence
 • Primer obravnave pravljice Muca Copatarica avtorice Ele Peroci v prvem razredu
 • Šolska obravnava soneta Apel in čevljar (France Prešeren) pri učencu s spektroavtistično motnjo
 • Ahačičevo slovnico v vsak dom: pregled osnov slovenske slovnice za učence in dijake
 • Predstavitev Cankarjevega koledarja 2018
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter