domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Ljubljana, 03.07.2020

Zavod RS za šolstvo bo v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero bomo vključili vrtce, osnovne in glasbene šole, šole s prilagojenim programom  ter srednje šole.

K sodelovanju vabimo ravnatelje in učitelje/vzgojitelje ter druge strokovne delavce, ki so formativno spremljanje že uvajali v svojo prakso v preteklih letih (npr. v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca) kot tudi na novo pridružene šole/vrtce. Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se boste vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v svojih kolektivih.

Predvidene aktivnosti na šoli:

  • Delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z učitelji in vzgojitelji ter priprava in oblikovanje razvojnega načrta šole/vrtca.
  • Učitelji in vzgojitelji uporabljajo osebne načrte, ki jih po akcijskih korakih vodijo k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso.
  • Strokovna podpora ožjega tima učiteljem/vzgojiteljem na šoli oziroma v vrtcu (podpora pri oblikovanju razvojnega načrta učitelja/vzgojitelja, spremljanje pouka oziroma izvajanja dejavnosti, kolegialne hospitacije …).
  • Predstavitve nastalih primerov prakse učiteljev znotraj kolektiva in izmenjava izkušenj z ostalimi učitelji, vzgojitelji in svetovalci na strokovnih srečanjih.
  • Skupen strokovni posvet šol znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi.
  • Timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in/ali drugih šolah oziroma vrtcih v območnih enotah.
  • Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okoli v učno prakso na šoli oziroma v vrtcu.

V kolikor bodo imenovani člani ožjega tima izpolnili predvidene naloge, bodo prejeli potrdilo, skladno z veljavnim Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Vse zainteresirane ravnatelje, ki bi s timi šestih strokovnih delavcev želeli sodelovati v razvojni nalogi, vabimo, da pošljejo izpolnjeno prijavnico do 21. 8. 2020 na elektronski naslov Ines Medica.

Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter