domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove junij 2017

Konferenca za ravnatelje

V okviru projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« bo Zavod RS za šolstvo organiziral 3. konferenco za ravnatelje, namenjeno aktualnim vsebinam pedagoškega vodenja na področju predšolske vzgoje, osnovne in srednje šole in usmeritvam za delo v prihajajočem šolskem letu. Program bo objavljen naknadno. Prijave bodo odprte od 16.6.2017 v programu KATIS.

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev

Drugi sklic študijskih srečanj za strokovne delavce vrtcev v šol. letu 2016/2017, ki poteka v spletnih učilnicah, se zaključuje.

Študijska srečanja za učitelje biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja, fizike, matematike, računalništva, tehnike in tehnologije, glasbene umetnosti in športa

Osemurna dopoldanska srečanja se bodo izvajala avgusta 2017 v štirih regijskih centrih. Učitelji bodo razvrščeni v  tri podskupine:

1. podskupina  za učitelje biologije, gospodinjstva, kemije in naravoslovja.

Organizacija: skupni uvodni del + izbor treh predmetnih delavnic (BIO, GOS, KEM, NAR in Scientix).

2. podskupina za učitelje fizike, matematike, računalništva in tehnike in tehnologije.

Organizacija: skupni uvodni del + izbor dveh predmetnih delavnic (FIZ, TIT, RAČ, MAT in Scientix) ali izbor delavnice za enopredmetne učitelje matematike.

3. podskupina za učitelje glasbene umetnosti in športa.

Organizacija: skupni uvodni del + razdelitev v dve skupini (GUM, ŠPO).

Učitelji se bodo do zapolnitve mest lahko prijavili v kateremkoli regijskem centru in si izbrali želene predmetne delavnice. Razpored izvedb študijskih srečanj po regijskih centrih:

 

Regijski center Datum izvedbe:

1. podskupina

(BIO/GOS/KEM/NAR)

2. podskupina

(FIZ/MAT/RAČ/TIT)

3. podskupina

(GUM/ŠPO)

ZAHOD 23. 8. 2017

OŠ Antona Globočnika Postojna

Cesta na Kremenco 2

6230 Postojna

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Cesta 5. maja 15

5270 Ajdovščina

OŠ Sežana

Kosovelova ulica 6

6210 Sežana

VZHOD 24. 8. 2017

OŠ Leona Štuklja Maribor

Klinetova18

2000 Maribor

OŠ Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44

2211 Pesnica pri Mariboru

Ekonomska šola Murska Sobota

Noršinska ulica 13

9000 Murska Sobota

SEVER 25. 8. 2017

OŠ Brezovica pri Ljubljani

Šolska ulica 15

1351 Brezovica pri Ljubljani

OŠ Šenčur

Pipanova cesta 43

4208 Šenčur

OŠ Ljubečna

Kocbekova cesta 40a

3202 Ljubečna

JUG 28. 8. 2017

OŠ Luisa Adamiča Grosuplje

Tovarniška cesta 14

1290 Grosuplje

OŠ Trebnje

Kidričeva ulica 11

8210 Trebnje

Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma

Sevno 13

8000 Novo mesto

Prijava je mogoča od 1. do 24. junija 2017. Obvestilo o razvrstitvi v posamezno delavnico bo poslana prijavljenim do 5. julija 2017.

 

Študijska srečanja za srednješolske učitelje

Študijska srečanja za srednješolske učitelje bodo tudi letos potekala v avgustu, natančneje 21.8. in 22.8., ter izjemoma tudi 23.8.2017. Letos na študijskih srečanjih nadaljujemo s tematiko formativnega spremljanja in aktualnimi predmetno specifičnimi vsebinami.

Izvedba študijskih srečanj bo potekala tako kot v preteklih letih: učitelje določenih predmetov bomo združili v plenarnem delu ter izvedbo usposabljanj organizirali samo na določenih šolah. Natančnejši razpored, potek študijskih srečanj in navodila za prijavo bodo objavljeni naknadno.

26. in 27. 10. 2017

4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 2017

Kongresni center Laško

Strokovno usposabljanje za uvajanje posodobitev v Učnem načrtu za angleščino (2016)

 

Na Zavodu RS za šolstvo pripravljamo strokovno srečanje za uvajanje posodobljenega učnega načrta iz angleščine kot prvega tujega jezika. Srečanje bo 30.6.2017 na Zavodu RS za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104. Namenjeno bo učiteljem prvega tujega jezika na šolah, ki so v šolskem letu 2015/2016 začele s postopnim uvajanjem prvega tujega jezika drugem razredu osnovne šole, in učiteljem, ki bodo prvi tuji jezik poučevali v 4. razredu.

Prijava do 25. junija 2017.  

Dopolnitve programskih dokumentov za otroke s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju

Dopolnitve programskih dokumentov:

  • Dopolnitev Navodil h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami – za otroke z avtističnimi motnjami
  • Dopolnitev Navodil h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami – za dolgotrajno bolne otroke
  • Dopolnitev Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke – za otroke z avtističnimi motnjami.
Posodabljanje izobraževalnih programov gimnazije

V okviru posodabljanja gimnazijskih programov vas obveščamo, da je Strokovni svet za splošno izobraževanje dne 1.6.2017 potrdil dva predloga Zavoda za šolstvo. Prvi se nanaša na t.i fleksibilnost organizacije dela. Za izobraževalne programe splošne in strokovne gimnazije se v posebnem delu programa – v predmetniku določi letni obseg ur za vse predmete (v predmetniku se brišejo tedenske ure predmeta). Šole z izvajanjem fleksibilne organizacije dela zagotovijo ustrezno kontinuiteto dela pri predmetih skozi vse šolsko leto pri čemer se mora upoštevati tedensko obremenitev dijakov v skladu s 33. členom Zakona o gimnazijah. Druga sprememba vključuje uvedbo novega elementa v izbirnem delu predmetnika, ki se nanaša na izbirne predmete izobraževalnega programa gimnazija (brez športnih oddelkov) v splošni gimnaziji, z imenom Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) v obsegu 210 ur v dveh letih (2. in 3. letnik). ITS je namenjen poglabljanju znanja pri posameznih predmetih in razvoju kompleksnih znanj ter temelji na učnih načrtih izbirnih predmetov in na poglabljanju/razširjanju znanj in veščin obveznih predmetov zapisanih v posebnih/izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih. ITS smo opredelili kot izbirni element programa, kar pomeni, da šola lahko dijakom v okviru izbirnih predmetov ponudi tudi interdisciplinarni tematski sklop v 2. in 3. letniku. S tem omogočamo večjo avtonomijo šole pri pripravi izvedbenih kurikulov. Na ta način šole lahko upoštevajo lastno vizijo razvoja ter interese in potenciale dijakov.  O nadaljnjih aktivnosti pri implementaciji ITS vas bomo še obveščali.

Izvajanje obeh novosti se bo začelo s 1.9.2018.

 

Zavod RS za šolstvo v okviru načrtovanih razvojnih nalog v Letnem delovnem načrtu 2017 nadaljuje z aktivnostmi posodabljanja klasične gimnazije, tehniške, ekonomske ter umetniške gimnazije – likovna in plesna smer.  Procesi posodabljanja izobraževalnih programov gimnazije bodo temeljili na konceptualnih okvirjih posodabljanja, ki jih je pripravil Zavod RS za šolstvo in na izraženih pobudah gimnazij in strokovnih skupnosti gimnazij. ZRSŠ je v ta namen ustanovil ustrezne posvetovalne skupine.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter