domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

JeŠT – Jeziki štejejo

Osnovni podatki

Evropska unija, Evropski strukturni in investicijski skladi, Operacija: Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc,

Sklop 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost,

Sklop 1.3: Večjezičnost

Naslov projekta: Jeziki štejejo

Akronim: JeŠT

Trajanje: 24. 1. 2017–30. 6. 2022

Finančna sredstva: 1,125 mio EUR

Konzorcijski partnerji: skupaj 32 partnerjev; Pedagoška fakulteta v Ljubljani (poslovodeči konzorcijski parner in vodja konzorcija), 5 visokošolskih izobraževalnih zavodov, Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut, 8 srednjih šol, 14 osnovnih šol in 3 vrtci

Cilji projekta JeŠT

Cilj projekta Jeziki štejejo (JeŠT) je ustvariti učna okolja, v katerih bodo otroci, učenci in dijaki usvojili raznojezično kompetenco, to, da je posameznik zmožen govoriti več jezikov in se vključevati v različna kulturna okolja. Raznojezični koncept spodbuja vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov, kultur in njihovih rab. Zato se projekt usmerja v razvoj modela raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki vključuje:

 1. razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih (znanje, stališča in spretnosti),
 2. uporabo učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in
 3. vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

Metodologija in končni produkti projekta vključujejo vse v slovenskem šolskem sistemu (v projekt vključenih VIZ) prisotne jezike, ki so:

 • učni jezik: slovenščina, madžarščina, italijanščina,
 • drugi jezik: slovenščina, madžarščina, italijanščina in romščina,
 • tuji jezik: angleščina, nemščina (prvi tuji jezik),
 • drugi tuji jezik: francoščina, hrvaščina, italijanščina, kitajščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, ruščina, španščino in angleščina (če je nemščina prvi tuji jezik),
 • klasični jezik: latinščina,
 • prvi jeziki priseljencev.

Izkušnje in reference ZRSŠ pri razvijanju večjezičnosti in raznojezičnosti v izobraževanju

Medkulturna in večjezična zmožnost je vključena v učne načrte različnih predmetov (npr. slovenščine, tujih jezikov) ter kot kroskurikuralna vsebina v v program življenja in dela VIZ. Medkulturna in večjezična zmožnost učencev in dijakov je opredeljena kot zmožnost posameznika za učinkovito vključevanje v večjezično in večkulturno družbo. Pri pouku se razvija s pomočjo učenja jezikov, ozaveščanja lastne identitete ter hkrati z razumevanjem, doživljanjem in udejanjanjem večjezikovne, raznojezikovne in medkulturnosti stvarnosti. Raznojezičen učenec je zmožen se sporazumevati v več jezikih ter izražati pozitivna stališča in vrednote do lastne in drugih kultur.

Naloge in projekti ZRSŠ na področju medkulturnih in večjezičnih pristopov pri pouku (tujih) jezikov:

Uvajanje novosti ali novih elementov v izobraževalne programe:
 • Uvajanje in spremljanje tujega jezika v 2. in 3. razred osnovne šole (2014–2018)
 • Uvajanje in spremljanje drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta (2013–2017)
 • Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah (2007–2013),
 • Uvajanje in spremljanje obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole (2007–2011),
 • Poskusno uvajanje in spremljanje novih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (2004–2007),
 • Kurikularna prenova na osnovni šoli in gimnaziji (1996–2003).
Projekti:

Podprojekt Tuji učitelji in podprojekt Tuji jeziki v prvem triletju;

Gradiva za pouk in razvijanje večjezičnosti in medkulturnosti:

Logotip projekta:

Spletna stran projekta: https://www.jeziki-stejejo.si/

Organizacija projekta

Opis projekta za ZRSŠ pripravila: dr. Liljana Kač, 20. 12. 2018

Skupaj 32 partnerjev; Pedagoška fakulteta v Ljubljani (poslovodeči konzorcijski partner in vodja konzorcija), 5 visokošolskih izobraževalnih zavodov, Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut, 8 srednjih šol, 14 osnovnih šol in 3 vrtci.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter