domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Iz založbe Zavoda RS za šolstvo, oktober 2016

Vzgoja in izobraževanje št. 3-4/2016 na temo nenasilja vsebuje tehtne prispevke strokovnjakov in številne primere obravnave nasilja in izvajanja preventive na  vseh stopnjah izobraževanja. Številka prinaša:

  • – strokovne podlage za različne vidike obravnave nasilja (socialno čustveni vidiki, problem odgovornosti ob motečem vedenju, merjenje in obvladovanje agresivnosti …),
  • – modele obravnave nasilja (model nenasilne komunikacije, načela ravnanja s konflikti, pozitivna disciplina in krogi odličnosti, participativne prakse),
  • – predstavitev celovitega sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju na primeru pilotne šole in predstavitev Navodil s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja (»protokol«),
  • – številne primere šol (objavljenih predvsem v prilogi Učiteljski glas), ki predstavljajo svoje izkušnje pri soočanju z nasiljem in strategije za obravnavo nasilja ter njegovo preprečevanje.

Formativno spremljanje v podporo učenju

Priročnik združuje strokovna in osebna spoznanja avtorjev – svetovalcev in učiteljev praktikov, ki že vrsto let učinkovito uvajajo formativno spremljanje v svoje delo. Priročnik obsega 7 zvezkov, vsak pa vsebuje:

  • – teoretični del, ki izpostavlja nekaj bistvenih značilnosti posameznega elementa formativnega spremljanja;
  • – orodje za refleksijo, ki vodi učitelja v razmislek, kako uspešen je pri uvajanju formativnega spremljanja v svojo prakso in
  • – formativno spremljanje v praksi z različnimi primeri, delovnimi listi ipd., ki jih učitelj ob določenih prilagoditvah lahko prenese na svoj predmet oz. področje.

Še informacija o obsegu – plačljivi priročnik je obsežnejši od brezplačnega, posameznim zvezkom smo dodali delovne liste, tako da se je obseg povečal za 28 strani.

Revija Matematika v šoli 3-4/2016  nadaljuje in poglablja tematiko, posvečeno učencem z učnimi težavami.

Napovedujemo izid revije Šolska knjižnica 1-2/2016; ob 25-letnici izhajanja smo jo prenovili, osvežili, še naprej pa spremljamo novosti na bibliotekarskem in pedagoškem področju s  poudarkom na šolskem knjižničarstvu.

Revija Slovenščina v šoli 2/2016 nadaljuje obravnavo dramskih besedil,  poglobljeno predstavlja koncept  večjezičnosti, dragoceni pa so spisi učencev in dijakov z letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje.

Revija Šolsko svetovalno delo izhaja že 20 let. Vloga svetovalne službe je še vedno aktualna. V reviji izmenjujemo izkušnje, razvojne, teoretične in praktične dosežke, …

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter