domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

POMEMBNO:

Obvestilo za uporabnike prostorov ZRSŠ za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej komisij za usmerjanje

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

V digitalni bralnici so objavljeni Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (veljavnost od 17. 7. 2015), skupaj s kriteriji za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč za točno določene skupine otrok.

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

Zakonske podlage

Usmerjanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Dunajska cesta 104 (7. nadstropje)
1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/241 19 50, 01/241 19 51 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
E-pošta: usmerjanje@zrss.si

POMEMBNO → Pri izpolnjevanju vloge lahko izberete obrazec v word obliki, ki ga izpolnite ročno in ga ni dovoljeno spreminjati, lahko  pa uporabite obrazec v pdf obliki. Izpolnjenih obrazcev in strokovne dokumentacije, ki bo poslana na spletni naslov kot slika preko telefona, ne bomo sprejemali.

Vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: dr. Natalija Vovk Ornik

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter