domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
POZOR! Ste na arhivski strani ZRSŠ! Nova stran je dostopna na naslovu www.zrss.si!

Najpogostejša vprašanja in odgovori na postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
1. Kako poteka postopek usmerjanja in koliko časa traja?

 

 

 

 

 

 

 

Odg.: Postopek usmerjanja poteka na Zavodu RS za šolstvo (ZRSŠ) v Oddelku za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju Oddelek). Postopek usmerjanja se začne, ko ZRSŠ prejme Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja (v nadaljevanju Zahteva) s prilogami (vloga).  Vlogo razporeja vodja postopka usmerjanja, ki jo posreduje pristojnemu svetovalcu/svetovalki. Ta od prejema vloge dalje vodi postopek usmerjanja za posameznega otroka oz. mladostnika.

Svetovalec oz. svetovalka zaprosi pristojno komisijo za usmerjanje za strokovno mnenje (v nadaljevanju Komisija). Komisijo sestavljajo predsednik in člani (psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog, zdravnik, lahko pa tudi socialni pedagog, logoped,…), ki so odgovorni za pripravo strokovnega mnenja. Predsednik komisije izdelano strokovno mnenje, ki je podlaga za odločbo o usmeritvi, posreduje svetovalcu. Na podlagi strokovnega mnenja svetovalec/svetovalka ZRSŠ izda odločbo o usmeritvi. 

Odločba določa, v katero vzgojno-izobraževalno (VIZ) institucijo je/bo otrok vključen, kateri  vzgojno-izobraževalni program je zanj najprimernejši, koliko in katera dodatna strokovna pomoč otroku  pripada, pripomočke in prilagoditve, ki naj jih institucija pri vzgoji in izobraževanju otroka upošteva in ostale posebne pravice, ki otroku pripadajo v skladu z zakonodajo.

Otroci s posebnimi potrebami v postopku usmerjanja torej pridobijo dva dokumenta: strokovno mnenje in odločbo o usmeritvi.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  (v nadaljevanju ZUOPP-1) v 28. in 30. členu določa trajanje postopka. Zakonsko določen rok od uvedbe postopka do izdaje odločbe je dva meseca, vendar je ta rok v praksi težko izvršljiv.

2. Kje dobim potrebne obrazce in kaj mora vsebovati vloga?

Odg.: Vsi predpisani obrazci so objavljeni na spletni strani ZRSŠ pod rubriko »Zakonske podlage«. Zanje lahko zaprosite tudi svetovalno službo na šoli oz. zavodu, kjer je vaš otrok vključen. K ‘Zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja’  je potrebno priložiti:

  • razpoložljivo strokovno dokumentacijo (fotokopije novejših izvidov, zdravniška mnenja in odpustnice, psihološka, specialno-pedagoška, socialno pedagoška in druga poročila ter mnenja, ipd.)
  • poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda z obveznim mnenjem učitelja/vzgojitelja in
  • zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja.

Priložena razpoložljiva zdravstvena in ostala dokumentacija naj ne bo starejša od dveh let.

V primeru, da je otrok že vključen v vrtec, šolo, zavod, večino potrebne dokumentacije pridobite pri razredniku in šolski svetovalni službi, ki vam bo posredovala tudi dodatne informacije glede vloge.

Če imate o otrokovi bolezni izvide različnih specialistov, zahtevi priložite dokument, iz katerega je razvidna diagnoza obolenja in po en (zadnji) izvid od vsakega specialista.

Če gre za otroka z učnimi  težavami je potrebno priložiti tudi izvirni delovni projekt pomoči (IDPP) oz. izjavo šole o izvajanju štirih osnovnih stopenj pomoči.

3. Katere uradne dokumente in predpise si lahko preberem ob nejasnostih?

Odg.:  Povezavo do  zakona  (ZUOPP-1, Uradni list RS, št. 58/2011) in pravilnikov  oz. navodil, ki urejajo usmeritev otrok s posebnimi potrebami v zanje najustreznejše vzgojno-izobraževalne programe najdete na naši spletni strani, v Uradnem listu RS in različnih tiskanih publikacijah s tega področja.

4. Kdo je dolžan zbrati in poslati dokumentacijo ter kam se jo pošlje?

 

 

 

Odg.: Starši oz. zakoniti zastopniki otroka, vzgojno-izobraževalni oz. socialno-varstveni zavod (pravna oseba) ali zase oseba, starejša od 15. let, lahko pisno zahtevajo uvedbo postopka usmerjanja, kot to določa zakon (ZUOPP-1) v svojem 25. in 26. členu. Če je otrok oz. mladostnik polnoleten, Zahtevo vloži sam zase.

Vlogo  in vso zahtevano dokumentacijo vlagatelj pošlje na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, na naslov pristojne območne enote ZRSŠ (naslovi pristojnih območnih enot ZRSŠ), v kolikor je stalno prebivališče izven osrednjeslovenske regije ali v “pdf” obliki na e-naslov: usmerjanje@zrss.si. Vlogo vlagatelji pošljejo samo po eni poti, torej naslov ZRSŠ (oz. OE) ali na e-naslov. 

Vlagateljem predlagamo, da vloge pošiljajo z eno samo pošiljko, takrat ko bodo zbrali vso potrebno dokumentacijo.

 

 

 

5. Kdaj in na kakšen način lahko preverim, kako je z oddano vlogo?

Odg.: Informacije splošnega značaja lahko preverite na naši spletni strani ali nam zastavite vprašanje po elektronski pošti: usmerjanje@zrss.si. Lahko se obrnete tudi na svetovalno službo VIZ zavoda, kjer je vaš otrok vključen.

Konkretne informacije, povezane z vlogo, vam posredujejo bodisi tajništva na območnih enotah bodisi svetovalci za vodenje postopkov usmerjanja v času pogovorni ur (torek, sreda in petek med 9. in 12. uro). Ti vam lahko odgovorijo na vprašanje, ali je vloga ustrezna in kdo vodi postopek usmerjanja za vašega otroka. Prav tako lahko pri njih dobite informacijo, v kateri fazi je postopek usmerjanja vašega otroka (ali je vloga že na komisiji, ali je bilo zanj že izdelano strokovno mnenje, ali oz. kdaj bo predvidoma izdana odločba o usmeritvi).

 

 

 

 

6. Ali ob morebitni zavrnitvi vloge lahko oddam novo zahtevo in kdaj?

 

 

 

 

Odg.: Če od ZRSŠ prejmete odgovor, da je vaša zahteva za uvedbo postopka usmerjanja zavrnjena,  pozorno preberite, zakaj. Ko odpravite razlog zavrnitve in pridobite zahtevano dokumentacijo, vlogo ustrezno dopolnite.

V primeru, da vas svetovalec ali svetovalka pozove, da vlogo v določenem času dopolnite, pozorno preberite, s čim. Vlogo dopolnite zgolj z manjkajočo dokumentacijo, kajti vaša zahteva ni bila zavrnjena – vaša vloga se obravnava kot nepopolna do za dopolnitev določenega roka. Če vloge v določenem roku ne dopolnite, jo organ, ki vodi postopek, s sklepom zavrže. Tudi v tem primeru lahko kadarkoli znova vložite Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja z vso predpisano priloženo dokumentacijo.

7. Do kdaj velja odločba o usmeritvi in kako ravnati, če je otrok ne potrebuje več oz. je potrebno odločbo spremeniti?

Odg.: Izdana odločba določa ali upravičencu velja do spremembe ravni izobraževanja ali se jo po preteku določenega obdobja preveri.

V prvem primeru otroku odločba praviloma preneha veljati, ko spremeni raven izobraževanja (npr. otrok gre iz vrtca v šolo, iz osnovne v srednjo šolo, v srednji šoli prehajanje in nižjega poklicnega izobraževanja v srednje poklicno izobraževanje, iz srednjega strokovnega izobraževanja v poklicno tehniško izobraževanje ipd..). V tem primeru je ob spremembi ravni vzgoje in izobraževanja potrebno vložiti novo Zahtevo.

V primeru, da je z odločbo določen rok preverjanja ustreznosti usmeritve, je ZRSŠ dolžan speljati postopek preverjanja po uradni dolžnosti, to pomeni, da pridobi poročilo šole ter zapis pogovora z otrokom in vas o tem tudi obvestiti.

Če starši ali vzgojno-izobraževalna ustanova ugotovita, da bi bilo potrebno zaradi bistvenih sprememb okoliščin odločbo o usmeritvi spremeniti (otrok napreduje, otroku se stanje poslabša ali izboljša, v praksi se izkaže, da bi otroku bolj koristila pomoč druge vrste strokovnjaka ipd.), je potrebno vložiti Zahtevo za spremembo odločbe o usmeritvi  in priložiti vso potrebno dokumentacijo.

Če otrok usmeritve ne potrebuje (več ) in to potrdi tudi komisija za usmerjanje, prejmete odločbo, da se otrok ne usmeri.

8. Kaj moram storiti ob prepisu s šole na drugo šolo?

Odg.: Ob prepisu otroka na drugo šolo mora vlagatelj ZRSŠ o tem pisno obvestiti. Vložiti mora Zahtevo za spremembo odločbe o usmeritvi. V zahtevi navede naslov šole, na katero se je otrok prepisal. K zahtevi za spremembo odločbe usmeritvi zaradi prepisa iz šole na šolo ni potrebno prilagati dodatne strokovne dokumentacije, razen ko se spremenijo določene okoliščine, ki bi zahtevale spremembo strokovnega mnenja. Svetovalec, ki vodi postopek usmerjanja preveri na šoli, na katero se je otrok prepisal, ali lahko izpolnjuje pogoje iz že izdane odločbe o usmeritvi. V kolikor bo šola potrdila izvajanje pogojev, bo svetovalec izdal novo odločbo o usmeritvi, v kateri bo spremenil le naziv šole, v katero se otrok vključuje.

V primeru, da se otrok prepiše na šolo, ki predhodno določenih pogojev v veljavni odločbi o usmeritvi ne more zagotavljati, vas bo svetovalec obvestil o nadaljevanju postopka usmerjanja. Takrat mora praviloma zaprositi za strokovno mnenje pristojno Komisijo.

9. Kako urejati status študentov s posebnimi potrebami?

Odg.: ZRSŠ usmerja otroke na izobraževalni vertikali od vrtca do zaključka srednješolske ravni izobraževanja oz. v specializiranih inštitucijah do vključno 26. leta mladoletnikove starosti. Ob vpisu na višjo ali visokošolsko raven svoj status otroka oz. mladostnika s posebnimi potrebami lahko bodoči študenti izkažejo z zadnjim pridobljenim strokovnim mnenjem in/ali odločbo o usmeritvi – torej z enim od dokumentov, pridobljenim v postopku usmerjanja.

Več o urejanju statusa študenta s posebnimi potrebami si lahko preberete v aktualnih razpisih za vpis v visoko šolstvo, v pravilniku o vpisu v visokošolske zavode ter pravilnikih posameznih visokošolskih zavodov:

10. Kako uveljavljam pravico do prilagojenega načina izvajanja mature?

Pravica do prilagojenega načina izvajanja mature je določena v 4. členu Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 115/06) in v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 1/07).  

Več informacij in odgovorov najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra, in sicer na povezavi Roki prijav.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter